Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

BĪBELES LASĪJUMI DIEVKALPOJUMIEM

   

Debess un zeme zudīs, bet Mani vārdi nezudīs.

Mateja Evaņģēlijs 24:35
Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3Tiešām, Dieva vārds ir dzīvs un darbīgs un asāks par jebkuru abpusgriezīgu zobenu, tas duras cauri, līdz sadala dvēseli un garu, locekļus un kaulu smadzenes, un iztiesā sirds domas un nolūkus. Nav tāda radījuma, kas Dieva priekšā būtu apslēpts, viss ir kails un atsegts Viņa priekšā, Viņam mēs dosim norēķinu.

Vēstule ebrejiem 4:12-13


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES DIEVKALPOJUMOS

DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU!SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2024. g. JŪNIJĀ UN JŪLIJĀ


‌‌PIEKTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 23. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 baznīcā

Vecā Derība:  Psalms 107;  Jesajas 43:1-7

Jaunā Derība:  1.Pētera 3:8-15a;  Mateja Evaņģēlijs 5:20-26

SESTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 30. jūnijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 baznīcā

Vecā Derība:  Psalms 30;  1.Mozus 17:1-7

Jaunā Derība:  Romiešiem 6:3-11;  Marka Evaņģēlijs 8:1-9

Dzīvības vārds jūnijam:

Bet Mozus tautai teica: "Nebaidieties, palieciet un skatiet Kunga glābšanu, ko Viņš jums dos šodien - šodien jūs redzat ēģiptiešus, bet nemūžam vairs tos neredzēsiet! Kungs par jums cīnīsies, bet jūs klusējiet!"


2.Mozus 14:13-14


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2024. g. JŪLIJĀ


SEPTĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 7. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 baznīcā

Vecā Derība:  Psalms 123;  Ecēhiēla 36:25-28

Jaunā Derība:  Romiešiem 6:19-23;  Mateja Evaņģēlijs 7:15-20


‌‌ASTOTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 14. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 baznīcā

Vecā Derība:  Psalms 85;  1.Mozus 41:25-43

Jaunā Derība:  Romiešiem 8:12-17;  Lūkas Evaņģēlijs 16:1-8

DEVĪTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 21. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS ĢIMENĒM UN BĒRNIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00  baznīcā

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā
Vecā Derība:  Psalms 23;  Jeremijas 7:1-7

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 10:1-13;  Lūkas Evaņģēlijs 19:41-48


‌‌DESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 28. jūlijs  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00 baznīcā

Vecā Derība:  Psalms 145;  Daniēla 9:15-18

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 12:1-11;  Lūkas Evaņģēlijs 18:9-14


Dzīvības vārds jūlijam:

Nebaumo! Necel zvērestā roku kopā ar ļaundari, kļūdams par viltus liecinieku! Neskrien pakaļ visiem citiem, darīdams ļaunu, un nesniedz liecību tiesā, sagrozīdams patiesību kā daudzi! Pat nabaga pusē nestājies tiesā netaisni.


‌‌
2.Mozus 23:1-3


Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »