Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES SEPTEMBRA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2019. gada septembrim un oktobrim


ČETRPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. septembris

Vecā Derība:  Psalms 51;  2.Mozus 32:7-14  

Jaunā Derība:  1.Timotejam 1:12-17;  Lūkas Evaņģēlijs 15:1-10


TREŠDIENA, 18. septembris 

Vecā Derība:  Psalms 119;  2.Mozus 13:17-22  

Jaunā Derība:  Ebrejiem 2:1-4;  Mateja Evaņģēlijs 13:44-52


PIECPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. septembris

Vecā Derība:  Psalms 113;  Ījaba 5:17-25  

Jaunā Derība:  Galatiešiem 5:25-26. 6:1-10.;  Lūkas Evaņģēlijs 7:11-17


TREŠDIENA, 25. septembris 

Vecā Derība:  Psalms 55;  Jeremijas 24:1-10  

Jaunā Derība:  2.Timotejam 1:7-14;  Mateja Evaņģēlijs 6:5-8. 14-15.


ERCEŅĢEĻA MIHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, SEŠPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. septembris

Vecā Derība:  Psalms 7;  Jozuas 5:13-15  

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 12:7-12;  

Mateja Evaņģēlijs 18:1-11


Dzīvības vārds septembrim:

Ko gan iegūst cilvēks, ja tas iemanto visu pasauli, bet savai dvēselei nodara ļaunumu? Un ko cilvēks lai dod kā samaksu par savu dvēseli?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: 

Mateja Evaņģēlijs 16:26
SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2019. g. oktobrim

TREŠDIENA, 2. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 56;  Jesajas 46:9-13

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 12:7-10;  Mateja Evaņģēlijs 20:20-28


PĻAUJAS SVĒTKI, SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 6. oktobris    

Vecā Derība:  Psalms 37;  5.Mozus 8:7-18

Jaunā Derība:  1.Timotejam 6:6-11;  Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42


TREŠDIENA, 9. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 34;  1.Mozus 35:1-7

Jaunā Derība:  Efeziešiem 5:8-14;  Lūkas Evaņģēlijs 15:1-7


ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 13. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 111;  2.Ķēniņu 5:1-3. 7-15c.

Jaunā Derība:  2.Timotejam 2:8-15;  Lūkas Evaņģēlijs 17:11-19


TREŠDIENA, 16. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 9;  3.Mozus 25:8-19

Jaunā Derība:  Filipiešiem 2:1-11;  Mateja Evaņģēlijs 9:9-13


DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 20. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 121;  2.Mozus 24:9-11

Jaunā Derība:  Efeziešiem 4:22-32;  Mateja Evaņģēlijs 22:1-14


TREŠDIENA, 23. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 66;  Hozejas 12:3-7

Jaunā Derība:  Jēkaba 1:19-27;  Lūkas Evaņģēlijs 18:18-30


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 27. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 84;  Jesajas 51:9-16

Jaunā Derība:  Efeziešiem 5:15-21;  Jāņa Evaņģēlijs 4:43-54


TREŠDIENA, 30. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 105;  Jonas 2:1-11

Jaunā Derība:  1.Timotejam 6:11-16;  Mateja Evaņģēlijs 5:13-16


REFORMĀCIJAS DIENA, TICĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI, CETURTDIENA, 31. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 46;  Jeremijas 31:31-34  

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 14:6-7;  Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22 


Dzīvības vārds oktobrim:

Pēc savas pārticības, pēc saviem ienākumiem dari žēlastības darbus; ja tev nedaudz mantas, nebaidies no mazuma darīt žēlastības darbus.

Tobita Grāmata 4:8‌‌Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »