Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES OKTOBRA UN NOVEMBRA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU! 

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2020. g. oktobrimKULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
 

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2020. g. oktobrim


TREŠDIENA, 21. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 146;  Jesajas 55:1-4

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 4:1-10;  Jāņa Evaņģēlijs 8:31-38


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 25. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 1;  2.Samuēla 12:1-10. 13-14.

Jaunā Derība:  Efeziešiem 6:10-17;  Mateja Evaņģēlijs 18:23-35


APUSTUĻU SV. SĪMAŅA UN SV. JŪDAS DIENA, TREŠDIENA, 28. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 126;  Jeremijas 20:7-9

Jaunā Derība:  Efeziešiem 2:19-22;  Jāņa Evaņģēlijs 15:17-25  


Dzīvības vārds oktobrim:

Rūpējieties par tās pilsētas labumu, uz kurieni Es jūs aizdzinu trimdā,un lūdziet Kungu par to, jo tās labums būs jūsu labums!

Pravieša Jeremijas grāmata 29:7


DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2020. g. novembrim


REFORMĀCIJAS DIENA UN VISU SVĒTO DIENA, DIVDESMIT OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 1. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 46;  Jeremijas 31:31-34  

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 14:6-7;  Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22


TREŠDIENA, 4. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 14;  Cefanjas 3:14-20

Jaunā Derība:  1.Jāņa 2:1-6;  Mateja Evaņģēlijs 23:1-12


DIVDESMIT TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 8. novembris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 70;  Amosa 5:18-24

Jaunā Derība:  1.Tesaloniķiešiem 4:13-18;  Mateja Evaņģēlijs 25:1-13


LĀCPLĒŠA DIENA, TREŠDIENA, 11. novembris 

Vecā Derība:  Psalms 9;  1.Samuēla 17:1-11. 32-52.

Jaunā Derība:  Efeziešiem 6:10-18;  Jāņa Evaņģēlijs 18:1-11 


DIVDESMIT CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. novembris

Vecā Derība:  Psalms 90;  Jesajas 49:1-6

Jaunā Derība:  Romiešiem 12:17-21;  Mateja Evaņģēlijs 8:1-13


LIELĀ LŪDZAMĀ DIENA, LATVIJAS NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS DIENA, TREŠDIENA, 18. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 16;  Jesajas 26:1b-4

Jaunā Derība:  Efeziešiem 6:10-19;  Mateja Evaņģēlijs 20:25-28 


MŪŽĪBAS SVĒTDIENA, MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA, 22. novembris

Vecā Derība:  Psalms 34;  Jesajas 65:17-19. 23-25.

Jaunā Derība:  Kolosiešiem 1:9-14;  Lūkas Evaņģēlijs 23:26-43


TREŠDIENA, 25. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 98;  1.Laiku 29:10-18

Jaunā Derība:  1.Timotejam 6:3-10;  Marka Evaņģēlijs 4:21-25 


ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA, 29. novembris

Vecā Derība:  Psalms 80;  Caharijas 9:9-10

Jaunā Derība:  Romiešiem 13:11-14;  Lūkas Evaņģēlijs 21:25-33


Dzīvības vārds novembrim:

Ar raudām tie nāks, un ar mierinājumu Es viņus vedīšu, Es vedīšu viņus pie ūdens strautiem,pa taisnu ceļu, kur tie neklups,jo Es būšu Israēlam Tēvs un Efraims ir mans pirmdzimtais!

Pravieša Jeremijas grāmata 31:9


 
‌‌‌

Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »