Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 MĒS TICAM
 SVĒTDARBĪBAS
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES NOVEMBRA UN DECEMBRA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU!SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2017. g. novembrim 

TREŠDIENA, 15. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 88;  1.Ķēniņu 8:56-61

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 6:12-20;  Lūkas Evaņģēlijs 13:22-30

LATVIJAS REPUBLIKAS PROKLAMĒŠANAS DIENA, SESTDIENA, 18. novembris

Vecā Derība:  Psalms 16;  1.Mozus 8:1-11

Jaunā Derība:  Romiešiem 13:8-10;  Mateja Evaņģēlijs 8:23-27 


DIVDESMIT CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 19. novembris

Vecā Derība:  Psalms 90;  Jesajas 49:1-6

Jaunā Derība:  Romiešiem 12:17-21;  Mateja Evaņģēlijs 8:1-13


LIELĀ LŪDZAMĀ DIENA, TREŠDIENA, 22. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 99;  2.Mozus 20:1-21

Jaunā Derība:  2.Tesaloniķiešiem 3:1-5;  Lūkas Evaņģēlijs 13:1-5 


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DIENA, SESTDIENA, 25. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 68;  2.Mozus 15:17-19

Jaunā Derība:  1.Jāņa 4:14-16;  Lūkas Evaņģēlijs 10:21-24 


MŪŽĪBAS SVĒTDIENA, MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA, 26. novembris

Vecā Derība:  Psalms 34;  Jesajas 65:17-19

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 7:9-17;  

Mateja Evaņģēlijs 24:15-35 


TREŠDIENA, 29. novembris  

Vecā Derība:  Psalms 71;  1.Samuēla 2:1-10

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 2:43-47;  Lūkas Evaņģēlijs 3:1-9 


Dzīvības vārds novembrim:

Es ar tiem noslēgšu derību, tā būs mūžīga derība! Es tiem likšu vairoties, un Mana svētvieta būs viņu vidū mūžīgi! Mans miteklis būs pie tiem, Es būšu viņu Dievs, un viņi būs Mani ļaudis!

Pravieša Ecēhiēla grāmata 37:26-27


‌‌

DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU! 

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2017. g. decembrim


ADVENTA PIRMĀ SVĒTDIENA, 3. decembris

Vecā Derība:  Psalms 80;  Cakarijas 9:9-10

Jaunā Derība:  Romiešiem 13:11-14;  Lūkas Evaņģēlijs 21:25-33


TREŠDIENA, 6. decembris  

Vecā Derība:  Psalms 51;  Ecēhiēla 34:22-31

Jaunā Derība:  1.Pētera 4:7-11;  Lūkas Evaņģēlijs 17:5-10


ADVENTA OTRĀ SVĒTDIENA, 10. decembris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 85;  Jesajas 40:1-11

Jaunā Derība:  2.Pētera 3:8-15a;  Marka Evaņģēlijs 1:1-8


TREŠDIENA, 13. decembris  

Vecā Derība:  Psalms 119:172;  Jesajas 54:4-10

Jaunā Derība:  2.Timotejam 1:7-10;  Marka Evaņģēlijs 10:35-45


ADVENTA TREŠĀ SVĒTDIENA, 17. decembris 

Vecā Derība:  Psalms 126;  Jesajas 61:1-4. 8-11.

Jaunā Derība:  1.Tesaloniķiešiem 5:16-24;  Jāņa Evaņģēlijs 1:6-8. 19-28.


TREŠDIENA,  20. decembris 

Vecā Derība:  Psalms 105;  1.Mozus 28:10-22

Jaunā Derība:  2.Pētera 1:16-21;  Lūkas Evaņģēlijs 17:20-21


KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTVAKARS, ADVENTA CETURTĀ SVĒTDIENA, 24. decembris 

Vecā Derība:  Psalms 145;  Mihas 5:1-4a

Jaunā Derība:  Titam 2:11-15;  Lūkas Evaņģēlijs 2:1-14


ZIEMSVĒTKI – KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKI, PIRMDIENA, 25. decembris

Vecā Derība:  Psalms 150;  Jesajas 9:1-6

Jaunā Derība:  Titam 3:4-8a;  Lūkas Evaņģēlijs 2:15-20


APUSTUĻA UN EVAŅĢĒLISTA SV. JĀŅA DIENA, TREŠDIENA,  27. decembris   

Vecā Derība:  Psalms 103;  1.Mozus 1:1-5. 26-31.

Jaunā Derība:  1.Jāņa 1:1-10;  Jāņa Evaņģēlijs 21:19-24  


SVĒTDIENA PĒC ZIEMSVĒTKIEM, VECGADS, 31. decembris

14.00  Vecā Derība:  Psalms 148;  Jesajas 63:7-9. 15-16.

Jaunā Derība:  Galatiešiem 4:1-7;  Lūkas Evaņģēlijs 2:34-40


23.00  Vecā Derība:  Psalms 8;  Salamans Mācītājs 3:1-13

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 21:1-6a;  


Dzīvības vārds decembrim:

Līdzcietīgs un žēlīgs ir Kungs, gauss dusmās, bet dāsns žēlastībā.

Psalms 103:8Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 ramonapirtniece@inbox.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 22329115

sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628 ; +371 22329097
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »