Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 MĒS TICAM
 SVĒTDARBĪBAS
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES SEPTEMBRA UN OKTOBRA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU!SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2017. g. septembrim


SEŠPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 24. septembris

Vecā Derība:  Psalms 145;  Jonas 3:1-10. 4:1-11.  

Jaunā Derība:  Filipiešiem 1:21-30;  Mateja Evaņģēlijs 20:1-16


TREŠDIENA, 27. septembris 

Vecā Derība:  Psalms 30;  Salamans Mācītājs 3:10-15  

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 3:7-13;  

Marka Evaņģēlijs 10:46-52


ERCEŅĢEĻA MICHAĒLA UN VISU EŅĢEĻU DIENA, PIEKTDIENA, 29. septembris

Vecā Derība:  Psalms 7;  Jozuas 5:13-15  

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 12:7-12;  

Mateja Evaņģēlijs 18:1-11


Dzīvības vārds septembrim:

Redzi, ir pēdējie, kas būs pirmie, un pirmie, kas būs pēdējie.

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: Lūkas Evaņģēlijs 13:30


DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU IEMĪLĒTU!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2017. g. oktobrim


PĻAUJAS SVĒTKI, SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 1. oktobris    

Vecā Derība:  Psalms 25;  5.Mozus 8:7-18

Jaunā Derība:  1.Timotejam 6:6-11;  Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42


TREŠDIENA, 4. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 44;  Jesajas 50:9-11 

Jaunā Derība:  Ebrejiem 11:32-40;  Jāņa Evaņģēlijs 21:1-314


ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 8. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 80;  Jesajas 5:1-7 

Jaunā Derība:  Filipiešiem 3:4b-14;  Mateja Evaņģēlijs 21:33-46


TREŠDIENA, 11. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 107;  Jeremijas 29:11-14 

Jaunā Derība:  Kolosiešiem 1:26-28;  Lūkas Evaņģēlijs 6:20-26


DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 15. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 23;  2.Mozus 24:9-11 

Jaunā Derība:  Efeziešiem 4:22-32;  Mateja Evaņģēlijs 22:1-14


EVAŅĢĒLISTA SV. LŪKAS DIENA, TREŠDIENA, 18. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 62;  Jesajas 43:8-13  

Jaunā Derība:  2.Timoteja 4:5-11;  Lūkas Evaņģēlijs 1:1-4.; 24:44-53.


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 22. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 96;  Jesajas 51:9-16 

Jaunā Derība:  Efeziešiem 5:15-21;  Jāņa Evaņģēlijs 4:43-54


TREŠDIENA, 25. oktobris  

Vecā Derība:  Psalms 47;  Jesajas 56:1-8 

Jaunā Derība:  Ebrejiem 10:19-25;  Mateja Evaņģēlijs 24:3-14


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 29. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 1;  3.Mozus 19:1-2. 15-18. 

Jaunā Derība:  1.Tesaloniķiešiem 2:1-8;  Mateja Evaņģēlijs 22:34-46


TICĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENA - REFORMĀCIJAS SVĒTKI, OTRDIENA, 31. oktobris

Vecā Derība:  Psalms 46;  Jeremijas 31:31-34  

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 14:6-7;  Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22 


Dzīvības vārds oktobrim:

Es jums saku: tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku.

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi:

Lūkas Evaņģēlijs 15:10       


 ‌Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 ramonapirtniece@inbox.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 22329115

sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628 ; +371 22329097
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »