Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES JANVĀRA UN FEBRUĀRA DIEVKALPOJUMOS



DIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU! 




PAKLAUSĪBĀ UN KALPOŠANĀ DIEVAM LAI IEEJAM JAUNAJĀ, TĀ KUNGA ŽĒLASTĪBAS 2020. gadā! LAI DIEVA MĪLESTĪBA, VADĪBA UN SVĒTĪBA IR AR MUMS!



SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2019. g. janvārim un februārim





TREŠDIENA, 15. janvāris  

Vecā Derība:  Psalms 119;  5.Mozus 3:23-28

Jaunā Derība:  Ebrejiem 4:14-16;  Mateja Evaņģēlijs 10:16-25


OTRĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 19. janvāris

Vecā Derība:  Psalms 40;  Jesajas 49:1-7

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 1:1-9;  Jāņa Evaņģēlijs 1:29-41


TREŠDIENA, 22. janvāris  

Vecā Derība:  Psalms 32;  Jesajas 7:1-9

Jaunā Derība:  Galatiešiem 4:4-7;  Jāņa Evaņģēlijs 2:1-11


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 26. janvāris

Vecā Derība:  Psalms 27;  Jesajas 8:23.-9:1-3.

Jaunā Derība:  Romiešiem 12:17-21;  Mateja Evaņģēlijs 8:1-13


TREŠDIENA, 29. janvāris  

Vecā Derība:  Psalms 116;  3.Mozus 19:15-18

Jaunā Derība:  Jēkaba 2:1-9;  Lūkas Evaņģēlijs 19:1-10


Dzīvības Vārdi janvārim:

2020. gada lozungs: 

Es ticu! Palīdzi man manā neticībā!

  Marka Evaņģēlijs 9:24  


Dievs ir uzticams, Viņš jūs ir aicinājis mūsu Kunga Jēzus Kristus sadraudzībā.

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 1:9 

 


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2020. g. februārim


SV. SIMEĀNA DIENA, SVEČU DIENA, CETURTĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 2. februāris

Vecā Derība:  Psalms 44;  Maleahija 3:1-4

Jaunā Derība:  Ebrejiem 2:14-18;  Lūkas Evaņģēlijs 2:22-32  


TREŠDIENA, 5. februāris

Vecā Derība:  Psalms 105;  Jesajas 41:17-20

Jaunā Derība:  Jāņa Atklāsmes Grāmata 21:1-8;  Marka Evaņģēlijs 13:28-31  


SEPTUAGESIMA, TREŠĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 9. februāris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 119:1-8;  5.Mozus 30:15-30

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 3:1-9;  Mateja Evaņģēlijs 5:21-26


TREŠDIENA, 12. februāris  

Vecā Derība:  Psalms 23;  Ecehiēla 16:59-63

Jaunā Derība:  1.Pētera 5:6-11;  Jāņa Evaņģēlijs 10:27-30  


SEXAGESIMA, OTRĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 16. februāris

Vecā Derība:  Psalms 119:33-40;  3.Mozus 19:1-2. 9-18.

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 3:10-11. 16-23.;  Mateja Evaņģēlijs 5:38-48


TREŠDIENA, 19. februāris  

Vecā Derība:  Psalms 50;  1.Mozus 2:18-25

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 5:16-21;  Lūkas Evaņģēlijs 11:27-28  


ESTO MIHI, SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 23. februāris

Vecā Derība:  Psalms 2;  2.Mozus 24:12-18

Jaunā Derība:  2.Pētera 1:16-25;  Mateja Evaņģēlijs 17:1-9


PELNU DIENA, GAVĒŅA UN CIEŠANU LAIKA SĀKUMS, TREŠDIENA, 26. februāris

Vecā Derība:  Psalms 51;  Joēla 2:12-19

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 5:20-21. 6:1-10.;  Mateja Evaņģēlijs 6:1-6.16-21. 


Dzīvības Vārds februārim:

Jūs esat dārgi atpirkti, netopiet par cilvēku vergiem.

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 7:23

 

‌‌‌Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!



   Kontaktiem



Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv




Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »