Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES APRĪĻA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU! 
Bet to es saku: Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.

                           Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:6-8


Mīļā draudze un ziedotāji!

Dievnams ir slēgts. Tādēļ lūdzam ziedot draudzes vajadzībām - desmito tiesu un citus Jūsu naudas ziedojumus:
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes nodokļu reģistrācijas Nr. LV 90000295604

AS “SEB banka” Kuldīgas filiāle kods UNLALV2X, 
konts LV 02 UNLA 0011 000 701608

Paldies Jums! Lai Dievs jūs svētī!

SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2019. g. aprīlimPALMARUM, PŪPOLU SVĒTDIENA, MŪSU KUNGA CIEŠANU OTRĀ SVĒTDIENA, desmitās tiesas ziedošana, 5. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 31;  Jesajas 53:2-10

Jaunā Derība:  Filipiešiem 2:5-11;  Marka Evaņģēlijs 11:1-11


KLUSĀS NEDĒĻAS PIRMDIENA, 6. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 36:5-11;  Jesajas 50:5-10

Jaunā Derība:  Romiešiem 5:6-11;  Jāņa Evaņģēlijs 12:1-8


KLUSĀS NEDĒĻAS OTRDIENA, 7. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 71:1-14;  Jeremijas 11:18-20

Jaunā Derība:  Galatiešiem 6:14;  Marka Evaņģēlijs 14:32-72; 15:1-46


KLUSĀS NEDĒĻAS TREŠDIENA, 8. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 70;  Jesajas 62:11-12; 63:1-7 

Jaunā Derība:  Ebrejiem 12:1-3;  Lūkas Evaņģēlijs 22:31-71; 23:1-53


VIRIDIUM, ZAĻĀ CETURTDIENA, 9. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 116:1-2. 12-19.; 1.Mozus 14:17-20

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 11:20-32;  Jāņa Evaņģēlijs 13:1-15


PASHA, LIELĀ PIEKTDIENA, 10. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 22;  Hozejas 6:1-6

Jaunā Derība:  Ebrējiem 10:16-25; Jāņa Evaņģēlijs 18:1-19:42


SABBATUM SANCTUM, KLUSĀ SESTDIENA, 11. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 113:5-6;  Daniēla 3:1. 3-6. 8-32.

Jaunā Derība:  1.Pētera 3:18-22;  Mateja Evaņģēlijs 27:57-66  


KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI - LIELDIENAS, SVĒTDIENA, 12. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 118:1-2. 15-24.;  Ecēhiēla 37:1-14

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 5:7-8;  Marka Evaņģēlijs 16:1-7


OTRĀS LIELDIENAS, PIRMDIENA, 13. aprīlis  

Vecā Derība:  Psalms 114;  2.Mozus 13:5-10

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 10:34a. 36-43; Lūkas Evaņģēlijs 24:13-35


TREŠDIENA, 15. aprīlis  

Vecā Derība:  Psalms 72;  Jesajas 51:1-5

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 2:6-12; Mateja Evaņģēlijs 28:1-10


QUASI MODO GENITI - BALTĀ SVĒTDIENA, 19. aprīlis 

Vecā Derība:  Psalms 150;  1.Mozus 32:22-32

Jaunā Derība:  1.Jāņa 5:4-10;  Jāņa Evaņģēlijs 20:19-31


TREŠDIENA, 22. aprīlis  

Vecā Derība:  Psalms 84;  Ecēhiēla 16:1-13

Jaunā Derība:  Galatiešiem 3:26-29;  Marka Evaņģēlijs 1:1-15


MISERICORDIA DOMINI, TREŠĀ LIELDIENU SVĒTDIENA, 26. aprīlis

Vecā Derība:  Psalms 30;  Ecēhiēla 34:1-16

Jaunā Derība: 1.Pētera 2:21-25;  Jāņa Evaņģēlijs 10:11-16


TREŠDIENA, 29. aprīlis  

Vecā Derība:  Psalms 52;  Salamans Mācītājs 9:10-12

Jaunā Derība: Romiešiem 12:9-21;  Mateja Evaņģēlijs 6:28-34


Dieva Vārds aprīlim:

Tāpat arī mirušo augšāmcelšanās - sēts top iznīcībā,bet augšāmceļas neiznīcībā.

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:42


‌‌‌Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »