Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Dievs senlaikos daudzkārt un dažādi caur praviešiem runāja uz tēviem, bet šajās pēdējās dienās Viņš ir runājis uz mums caur Dēlu. Dievs ir licis Viņu visam par mantinieku, caur Viņu arī radījis visu pasauli. Dēls, būdams Dieva godības mirdzums un būtības atveids un nesdams visu ar savu spēka pilno vārdu, ir šķīstījis cilvēku no grēkiem un nosēdies augstībā pie visvarenā Dieva labās rokas.

Vēstule ebrejiem 1:1-3


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI - LEKCIJAS KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES JANVĀRA UN FEBRUĀRA DIEVKALPOJUMOSDIEVS LIKA UZRAKSTĪT BĪBELI, LAI MĒS VIŅU
IEMĪLĒTU! 


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2021. g. janvārim


TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC ZVAIGZNES DIENAS, 24. janvāris

Vecā Derība:  Psalms 62;  Jonas 3:1-5. 10.

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 7:29-31;  Marka Evaņģēlijs 1:14-20


TREŠDIENA, 27. janvāris  

Vecā Derība:  Psalms 145;  Jesajas 29:17-24

Jaunā Derība:  Jēkaba 1:5-8;  Lūkas Evaņģēlijs 12:49-53


SEPTUAGESIMA, TREŠĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 31. janvāris

Vecā Derība:  Psalms 111;  Daniēla 9:18. 20-24.

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 9:24-27. 10:1-6;  Mateja Evaņģēlijs 20:1-16


Dzīvības Vārdi janvārim:

2021. gada lozungs:
 
Jēzus Kristus saka: 

“Topiet līdzcietīgi, kā jūsu Tēvs ir līdzcietīgs.”
  
Lūkas Evaņģēlijs 6:36  

Kurš no jums bīstas Kunga?!
Klausieties Viņa kalpa balsī, tie, kas staigājat tumsībā,
kam nav gaišuma, - tas lai uzticas Kunga vārdam
un paļaujas uz Dievu!

Pravieša Jesajas grāmata 50:10SVĒTO RAKSTU LASĪJUMI (LEKCIJAS) 2021. g. februārim

TREŠDIENA, 3. februāris  

Vecā Derība:  Psalms 34;  Jeremijas 16:14-21

Jaunā Derība:  1.Jāņa 5:13-21;  Lūkas Evaņģēlijs 2:22-32


SEXAGESIMA, OTRĀ SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 7. februāris

Vecā Derība:  Psalms 147;  Jesajas 55:6-11

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 11:21b-33. 12:1-10;  Lūkas Evaņģēlijs 8:4-15


TREŠDIENA, 10. februāris  

Vecā Derība:  Psalms 102;  Salamana Pamācības 3:1-12

Jaunā Derība:  Ebrejiem 3:18;  Jāņa Evaņģēlijs 1:15-18


ESTO MIHI - SVĒTDIENA PIRMS GAVĒŅA LAIKA, 14. februāris, desmitās tiesas ziedošana

Vecā Derība:  Psalms 50;  1.Mozus 12:1-9

Jaunā Derība:  1.Korintiešiem 13:1-13;  Lūkas Evaņģēlijs 18:31-43


PELNU DIENA, GAVĒŅA UN CIEŠANU LAIKA SĀKUMS, TREŠDIENA, 17. februāris  

Vecā Derība:  Psalms 51;  Joēla 2:12-19

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 5:20-21. 6:1-10;  Mateja Evaņģēlijs 6:16-21


INVOCAVIT, GAVĒŅA LAIKA PIRMĀ SVĒTDIENA, 21. februāris

Vecā Derība:  Psalms 25;  1.Mozus 22:1-14a

Jaunā Derība:  2.Korintiešiem 6:1-10;  Mateja Evaņģēlijs 4:1-11


APUSTUĻA SV. MATIJA DIENA, TREŠDIENA, 24. februāris  

Vecā Derība:  Psalms 17;  Jesajas 66:1-2

Jaunā Derība:  Apustuļu Darbi 1:15-26;  Mateja Evaņģēlijs 11:25-30  


REMINISCERE, GAVĒŅA LAIKA OTRĀ SVĒTDIENA, 28. februāris

Vecā Derība:  Psalms 22;  Jesajas 50:5-10

Jaunā Derība:  1.Tesaloniķiešiem 4:1-7;  Mateja Evaņģēlijs 17:1-9


Dzīvības Vārds februārim:

Tomēr nepriecājieties par to, ka gari jums pakļaujas, bet priecājieties par to, ka Jūsu vārdi ir ierakstīti debesīs. 

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi: Lūkas Evaņģēlijs 10:20


        
‌‌

Lasi Bībeli katru dienu. Pirms lasīšanas lūdz Dievu:

Kungs, mans Dievs, šķīstī manu sirdi un manas lūpas. Paņem nost no manis ikkatru pārdrošību, ikkatrus melus. Lai Tavi Svētie Raksti ir mans prieks. Lai nekad es tajos nerodu iespēju ne nomaldīties, ne maldināt citus. Apžēlojies par mani, Kungs! Tu esi aklo gaisma.

Liec man atrast laiku Tava Vārda noslēpuma apcerei. Neaizslēdz Rakstu durvis tam, kurš klauvē. Ne jau tāpat vien, bez Vārda nolūka, Tu esi inspirējis šos Svētos Rakstus.

Kungs, atklāj man Noslēpumu. Tavs Vārds ir mans prieks; tas man ir saldāks par visu. Tad nu dāvā man to, ko es mīlu. Tu pats man esi devis žēlastību  - spēju to mīlēt. Es Tev pateicos par to un slavēju Tevi. Amen!

Sv. Augustīna lūgšana, “Atzīšanās” XI,3  

Dievs tev dos Svēto Garu, lai tu spētu saprast izlasīto un pēc Bībeles pamācībām dzīvot.

Neatstājies no Bībeles lasīšanas arī tad, ja esi noguris, ja traucē tālruņa zvani, negaidīti apmeklētāji, ģimenes locekļi utt. Pēc pārtraukuma turpini lasīt.

Atceries, ka tumsas gari un viņu valdnieks – velns – ienīst Bībeli un centīsies tevi traucēt ar grēcīgām domām, novirzīt tavu uzmanību no lasīšanas un iedvest garīgu kūtrumu. Pavēli ļaunajam: “atkāpies, sātan, Jēzus Kristus vārdā!” un viņš bēgs no tevis.

Tikai uzcītīga Bībeles lasīšana ļaus tev saprast Svēto Rakstu neaprakstāmo dziļumu, piepildīs ar mieru, laimi un dziļu mīlestību uz Dievu.

Lasi Bībeli pazemībā un pilnīgā paļāvībā uz Dievu! Tici, ka Dievs tev dod atbildi caur Svētajiem Rakstiem!

Liecini citiem par savu pieredzi Bībeles lasīšanā un mudini, lai viņi paši sāktu lasīt Svētos Rakstus! Tur ir visas atbildes – jebkurai dzīves situācijai -  stiprinājums grūtībās un pārbaudījumos, aizlūgšanas slimībās un piemeklējumos, slavēšana un pateicība par uzklausītām lūgšanām.

Bībele ir vienīgā grāmata pasaulē, kas izturējusi laika pārbaudi un pierādījusi savu aktualitāti jebkuram laikam un visiem cilvēkiem. Bībeli lasa un apbrīno kā zinātnieki, tā bērni, jauni un veci, ar un bez teoloģiskas izglītības.

Bībeles Autors ir Dievs – Viņš pavēlēja to uzrakstīt izredzētiem cilvēkiem, tā ir domāta mums visiem ikdienas lasīšanai un Dieva nodoma un vadības mūsu dzīve saprašanai. Arī tev jālasa Bībele!   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »