Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS,JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. OKTOBRĪ UN NOVEMBRĪ
TREŠDIENA, 16. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 17. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata pravieša Jesajas grāmatas 31. un 32. nodaļa 

Iesvētāmo mācība - nodarbība  18.30  draudzes namā


EVAŅĢĒLISTA SV. LŪKAS DIENA, PIEKTDIENA, 18. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 20. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:1-14 “Līdzība par ķēniņa dēla kāzām”


PIRMDIENA, 21. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 23. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 24. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā - pravieša Jesajas grāmata 


PIEKTDIENA, 25. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

Vīru vakars viesu namā “Polīši”  18.00


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 27. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna:  Jāņa Evaņģēlijs 4:43-54  “Jēzus dziedina galminieka dēlu”


APUSTUĻU SV. SĪMAŅA UN SV. JŪDAS DIENA, PIRMDIENA, 28. oktobris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 30. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


REFORMĀCIJAS DIENA, TICĪBAS ATJAUNOŠANAS SVĒTKI, CETURTDIENA, 31. oktobris

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 2:13-22  “Jēzus izdzen tirgotājus no tempļa”


Dzīvības vārds oktobrim:

Pēc savas pārticības, pēc saviem ienākumiem dari žēlastības darbus; ja tev nedaudz mantas, nebaidies no mazuma darīt žēlastības darbus.

Tobita Grāmata 4:8


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2019. g. NOVEMBRĪ


VISU SVĒTO DIENA, PIEKTDIENA, 1. novembris  

Marie Licciardo lūgšanu un dziedināšanas dievkalpojums  18.00

Marie Licciardo


Kas ir pravietis?

Pravietis ir Dieva vēstnesis, instruments, Dieva Valstības pārstāvis - tas nozīmē, ka Dievs pravieti ir sūtījis un arī to apstiprina, dodot autoritāti, un Dieva dotā autoritāte izpaužas un ir skaidri redzama pravieša kalpošanā.   

Dievs draudzi uzcēlis uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. (Ef. 2:20)

“Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatvotu klpošanas darbam un tā veidotos Kristus miesa, līdz kamer mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņa uz Dieva Dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru.” (Ef. 4:11-13)

“Manas apustuļa sūtības apliecinājums tika jums rādīts neatlaidīgā pacietībā, gan zīmēs, gan brīnumos, gan spēkā.” (2Kor 12:12) To pašu var teikt par pravieti.

Pravietis atklāj Dieva gribu, mērķus, nodomus, ceļ, iedrošina, izgaismo. 

Pravieši redz arī grēku, kļūdas, herēzes un izkropļojumus, kā arī tumsas darbus un spēkus, tāpēc pravieši tiek sūtīti sargāt baznīcu, ticību un Dieva ganāmo pulku.

Praviešiem tiek dota arī īpaša pilnvara un spēks aizlūgt par Dieva ļaudīm.  

 

Kāpēc pravieši 21. gs.?

Praviešu fenomens izteikti ir bijis redzams kristīgās ēras sākumā. Dievs draudzi uzcēlis uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. (Ef. 2:20)

Tiek uzskatīts, ka šī dāvana no jauna spilgti parādījās 20.gs. otrajā pusē. Kāpēc?

Iemesls - maldu mācības, izkropļota patiesība, humānisms un pasaulīgums spiežas iekšā un apdraud 21.gs. baznīcu. Līdzīgi kā Jerobeāma laikā, senās dievības, dažādas reliģijas, sektas, okultisms un burvestības apdraudz baznīcu, draudzes, tautas un pasauli.

Tāpēc Dievs šajā laikā modina praviešus izgaismot tumsas spēku nodomus un vadīt Dieva ļaudis tā, lai palīdzētu nošķirt patiesību no meliem, glābtu no bojāejas.

Kas ir personiskā pravietojuma noslēpums? (Pēc Dr.Paula A. Price )

“Tanī laikā celsies Mihaēls, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas, līdz pat šim laikam; taču tanī laikā tava tauta paglābsies - visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā.” (Dan 12:1), 

Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. (Atkl 20:12)

Manas žēlabas un nebaltās dienas Tu esi saskaitījis! Manas asaras savācis Savā traukā! Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas Tavā grāmatā? (Ps 56:9)

Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. (Ps 139:16)

Dievs pravietim dod žēlastību ieskatīties Debesu grāmatās. Pravietojums ir pravieša dāvana lasīt tā cilvēka GRĀMATU, kas stāv viņa priekšā.

Pravietis redz par šo cilvēku bijušo, esošo un nākamo, un tas tiek atklāts ar mērķi stiprināt cilvēka ticību. Pravieša izteiktais vārds šeit uz zemes ir paralēls ar Dieva izteikto vārdu garīgajā telpā.

 

Kā notiks kalpošana? 

Kā minēts augstāk, Dievs šajā laikā modina praviešus izgaismot tumsas spēku nodomus un vadīt Dieva ļaudis tā, lai palīdzētu nošķirt patiesību no meliem un glābtu no bojāejas.

1. Kalpošanu ievada slavēšana.

2. Kalpošanas sākumā Marija teiks uzrunu, kas ļaus saprast un redzēt notikumus šajā laikā pasaulē no Dieva skatupunkta. Tas, ko teiks Marija, IR ĻOTI SVARĪGI, jo tas iezīmē nākamā laika notikumus, kuri notiks neatkarīgi no tā vai mēs patiesību zinām vai ignorējam.

3. Pravietis aicina cilvēkus nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu Kristu par savas dzīves Kungu. (Tiem, kas to vēl nekad nav darījuši). Tad praviete Marie Licciardo lūgs par šiem cilvēkiem. 

4. Pēc tam cilvēki rindas kārtībā varēs nākt un saņemt personiskus pravietojumus. Kā pirmie tiks aicināti akūti slimi, gados vecāki cilvēki un arī cilvēki ar bērniem. Tad rindas kārtībā - pārējie.

Ir ļoti svarīgi - ņemt līdzi DIKTAFONU vai MOBILO TELEFONU audio ierakstam! Katrs pravieša pateiktais vārds ir NO KUNGA JĒZUS, un tāpēc katram vārdam ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Ja nav līdzi skaņu ierakstoša ierīce - jūs pazaudējat Vārdu no Dieva! Vārdu mājās var atskaņot vai pārrakstīt uz papīra - un sekot tam, kā Dievs piepilda Savu Vārdu!

Pirmais jautājums, ko praviete Marija uzdod, ir - vai tev vajadzīga dziedināšana? Kā augstāk minēts - pravietis ir Dieva vēstnesis, instruments, Dieva Valstības pārstāvis - tas nozīmē, ka Dievs pravieti ir sūtījis un arī to apstiprina, dodot autoritāti un līdzi ejošas zīmes, un Dieva dotā autoritāte izpaužas un ir skaidri redzama pravieša kalpošanā. 

Pēc aizlūgšanas par dziedināšanu sekos pravietojums.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs pieejat pie kalpotājas ar jau ieslēgtu skaņu ierakstošu ierīci, dodiet to tulkam, kurš uzreiz pēc pravietojuma jums to atdos atpakaļ. 

Lai nostiprinātu saņemto dziedināšanu vai atbrīvošanu, cilvēkam:

1) Jānostiprinās Dieva Vārdā, lasot Bībeli.

2) Jāliecina par to, ko Kungs Jēzus ir izdarījis.

3) Jānāk uz draudzi, un kopīgi ar draudzi jāpieaug svētumā.

***

Kalpošanas laikā tiks vākti ziedojumi misijas “Lights In The World Ministries” atbalstam!


JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 3. novembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 19:1-10 “Jēzus un Jērikas virsmuitnieks Caķejs”


PIRMDIENA, 4. novembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 6. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 7. novembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 8. novembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT OTRĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 10. novembris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:15-22 “Par nodevu maksāšanu ķeizaram”


LĀCPLĒŠA DIENA, PIRMDIENA, 11. novembris 

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 13. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 14. novembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 15. novembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT TREŠĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 17. novembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 9:18-26 “Jēzus dziedina Jaira meitu un ar asinsteci slimo sievieti”


LATVIJAS NEATKARĪBAS PROKLAMĒŠANAS DIENA, pirmdiena, 18. novembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


OTRDIENA, 19. novembris  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


LIELĀ LŪDZAMĀ DIENA, TREŠDIENA, 20. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 13:1-5 “Atgriezieties no grēkiem vai iesiet bojā”


CETURTDIENA, 21. novembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 22. novembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


MŪŽĪBAS SVĒTDIENA, MIRUŠO PIEMIŅAS DIENA, 24. novembris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 25:1-13 “Līdzība par desmit jaunavām”


PIRMDIENA, 25. novembris  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM  07.00


TREŠDIENA, 27. novembris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 28. novembris  

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 29. novembris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


Dzīvības vārds novembrim:

Es zinu, mans Glābējs dzīvs un galā nostāsies pār pīšļiem, kad man vairs nebūs ādas šīs, tomēr miesā es skatīšu Dievu!

Ījaba grāmata 19:25 - 26

 

  
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »