Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
DIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCAS UN DRAUDZES
770  GADU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS

2022. gada 16. oktobrī, 19. svētdienā pēc Vasarsvētkiem plkst. 14.00
SVĒTKU DIEVKALPOJUMU VADA LIEPĀJAS DIECĒZES BĪSKAPS HANSS MARTINS JENSONS
SVĒTRUNA - BĪSKAPS EMERITUS PĀVILS BRŪVERS 
KULDĪGAS IECIRKŅA PRĀVESTA GUNTA APRIĶA IEVEŠANA AMATĀ
 KALPO DRAUDZES MĀCĪTĀJS VIESTURS PIRRO
DZIED KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES LITURĢISKAIS KORIS - SCHOLA ĒRĢELNIECES DAINAS LANCMANES-MEGNES VADĪBĀ
Visi sirsnīgi aicināti un gaidīti! Svinēsim mūsu vēsturiskā, skaistā dievnama un draudzes jubileju priekā un pateicībā Tam Kungam! 
Pēc svētku dievkalpojuma - sadraudzība baznīcas priekštelpā. 


Virsmācītājs Viesturs Pirro +371 22 328 283
Draudzes priekšniece Aina Birze +371 22 328 334
Draudzes lietvede Gunta Birze +371 22 329 171
E-pasts: sv.katrina@e-apollo.lv

LŪDZAM JŪSU MĒRĶZIEDOJUMU KULDĪGAS SV. KATRĪNAS  BAZNĪCAS APKURES JAUNĀ 
KOKSNES GRANULU KATLA IEGĀDEI 
Vajadzīgā summa -  6000 eiro
Lūdzam ziedot: Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes nodokļu reģistrācijas Nr. LV 90000295604

AS “SEB banka” Kuldīgas filiāle kods UNLALV2X, 
konts LV 02 UNLA 0011 000 701608

ar norādi "Jaunā baznīcas apkures katla iegādei"

Paldies Jums! Lai Dievs jūs svētī!


Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!

DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!Virsmācītāja Viestura Pirro apmeklētāju pieņemšanas laiks draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 - trešdienās 15.00 - 17.00; tālr. +371 22328283DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2022. g. OKTOBRĪ


PĻAUJAS SVĒTKI, SEPTIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 3. oktobris    

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 4:31-42 “Druvas jau ir baltas pļaujai” 


TREŠDIENA, 5. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00 


CETURTDIENA, 6. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 7. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


ASTOŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 9. oktobris, desmitās tiesas ziedošana

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 17:11-19 “Jēzus dziedina desmit spitālīgos”


TREŠDIENA, 12. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 13. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā 


PIEKTDIENA, 14. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namāDEVIŅPADSMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 16. oktobris

KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES UN BAZNĪCAS 770 GADU SVĒTKU DIEVKALPOJUMS
‌VADA LIEPĀJAS DIECĒZES BĪSKAPS HANSS MARTINS JENSONS; SVĒTRUNA - BĪSKAPS EMERITUS PĀVILS BRŪVERS; KULDĪGAS IECIRKŅA PRĀVESTA GUNTA APRIĶA IEVEŠANA AMATĀ; KALPO DRAUDZES MĀCĪTĀJS VIESTURS PIRRO; DZIED KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZES LITURĢISKAIS KORIS - SCHOLA ĒRĢELNIECES DAINAS LANCMANES-MEGNES VADĪBĀ

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 22:1-14 “Jēzus līdzība par ķēniņa dēla kāzām”


EVAŅĢĒLISTA SV. LŪKAS DIENA, OTRDIENA, 18. oktobris  

DRAUDZES PADOME  18.00  draudzes namā


TREŠDIENA, 19. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 20. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā


PIEKTDIENA, 21. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMITĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 23. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna:  Lūkas Evaņģēlijs 18:9-14  “Jēzus līdzība par farizeju un muitnieku”


TREŠDIENA, 26. oktobris  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 27. oktobris  

BĪBELES STUNDA 17.30  draudzes namā


APUSTUĻU SV. SĪMAŅA UN SV. JŪDAS DIENA, PIEKTDIENA, 28. oktobris  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


DIVDESMIT PIRMĀ SVĒTDIENA PĒC VASARSVĒTKIEM, 30. oktobris

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Mateja Evaņģēlijs 18:23-35  “Jēzus līdzība par nelietīgo kalpu”


Dzīvības vārds oktobrim:


Un es redzēju it kā stikla jūru, sajauktu ar uguni, un tos, kas uzvarējuši zvēru, viņa tēlu un viņa vārda skaitli; viņi stāvēja pie stikla jūras ar Dieva citarām rokās. Un viņi dzied Dieva kalpa Mozus dziesmu un Jēra dziesmu: “Lieli un apbrīnojami ir Tavi darbi, Kungs Dievs, Visuvaldītāj; taisni un patiesi ir Tavi ceļi, Tu, kas esi Ķēniņš pār tautām.”


Jāņa Atklāsmes grāmata 15:2-3

 

 

 
LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »