Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

DIEVKALPOJUMI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība. Kas tic uz Mani, tas dzīvos, kaut arī viņš mirtu! Un katrs, kas dzīvo un tic uz Mani, nemirs ne mūžam! Vai tu tici tam?

Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi - Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26


KLUSUMĀ, SVĒTAPCERĒ UN NORIMŠANĀ PAVADI GAVĒŅA LAIKU! 
AIZEJ NO PASAULES TROKŠŅIEM, KŅADAS UN SATRAUKUMA, IEGŪSTI MIERU, KO DOD DIEVS JĒZŪ KRISTŪ, SAVĀ DĒLĀ, MŪSU KUNGĀ UN PESTĪTĀJĀ! TAS IEGŪSTAMS AR IKDIENAS BĪBELES STUDIJĀM, LŪGŠANU, GAVĒŠANU, DIEVKALPOJUMU, SVĒTĀ VAKARĒDIENA BAUDĪŠANU. 
VISLABĀKAIS GAVĒNIS IR AR MUTI - NEAPLIECINI GRĒCĪGO, SLIKTO UN ĻAUNO, NEAPRUNĀ, NESODI UN NENOTIESĀ CITUS, TO DAROT, TU NOGALINI SVĒTĀ GARA DĀVANAS SEVĪ. PIEMINI, KA TU PATS ARĪ ESI KĻŪDU PILNS, PAŠTAISNS UN EGOISTISKS CILVĒKS. ATCERIES, KA NAV NEVIENA TAISNĀ, IT NEVIENA, UN CEĻŠ UZ PILNĪBU PIE DIEVA IET CAUR PIEDOŠANAS, PAZEMĪBAS UN MĪLESTĪBAS ŠAURAJIEM VĀRTIEM. IZTURIES PRET CITIEM TĀ, KĀ TU GRIBĒTU, LAI IZTURAS PRET TEVI. NEPIESĀRŅO SEVI AR PASAULES NEGĀCIJĀM - MAZĀK PIEVĒRS UZMANĪBU TAM, KAS TEVI ATTĀLINA NO DIEVA. 
JĒZUS KRISTUS TEVIS DĒĻ ČETRDESMIT DIENAS GAVĒJA TUKSNESĪ - ESI KOPĀ AR VIŅU UPURĒŠANĀS LAIKĀ, LAI VARĒTU BŪT KOPĀ AR DIEVA DĒLU AUGŠĀMCELŠANĀS MŪŽĪGAJĀ PRIEKĀ!

BĪBELES STUNDĀS 
ceturtdienās plkst. 17.30
draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31
Pravieša Jesajas grāmatas 1. nodaļa
VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI!


KULDĪGAS KRISTĪGO DRAUDŽU EKUMĒNISKAIS LIELĀS PIEKTDIENAS 

KRUSTA CEĻŠ

 

Lielajā Piektdienā, 30. martā plkst. 13.00 

Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca - Sv. Annas bazīca - Sv. Katrīnas baznīca 

VISI AICINĀTI MŪSU KUNGA UN PESTĪTĀJA JĒZUS KRISTUS KRUSTA CEĻĀ!


IESVĒTĀMO MĀCĪBAS CETURTDIENĀS plkst. 18.30 draudzes namā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 31. LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCADIEVKALPOJUMU LASĪJUMU (LEKCIJU) TEKSTUS SKAT. KREISAJĀ SĀNU BLOKĀ Lekcijas - Bībeles lasījumi dievkalpojumiem


DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. MARTĀ UN APRĪLĪ


OTRDIENA, 20. marts  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā


TREŠDIENA, 21. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 22. marts  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā

Pravieša Jesajas grāmatas 1. nodaļa

PIEKTDIENA, 23. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


PALMARUM, PŪPOLU SVĒTDIENA, JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS DIENA, MŪSU KUNGA CIEŠANU OTRĀ SVĒTDIENA, 25. marts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 11:1-11  “Jēzus iejāj Jeruzālemē”


KLUSĀS NEDĒĻAS PIRMDIENA, 26. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 12:1-9  “Marija svaida Jēzu ar eļļu”


KLUSĀS NEDĒĻAS OTRDIENA, 27. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:32-42  “Ģetzemane”


KLUSĀS NEDĒĻAS TREŠDIENA, 28. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:47-71  “Jēzus tiek apcietināts un tiesāts”


VIRIDIUM, ZAĻĀ CETURTDIENA, 29. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:22-26 “Svētā Vakarēdiena iedibināšana”


LIELĀ PIEKTDIENA, 30. marts 

‌‌KULDĪGAS KRISTĪGO DRAUDŽU EKUMĒNISKAIS LIELĀS PIEKTDIENAS 

KRUSTA CEĻŠ

 

‌Lielajā Piektdienā, 30. martā plkst. 13.00 

Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca - Sv. Annas bazīca - Sv. Katrīnas baznīca 

VISI AICINĀTI MŪSU KUNGA UN PESTĪTĀJA JĒZUS KRISTUS KRUSTA CEĻĀ!


DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


SABBATUM SANCTUM, KLUSĀ SESTDIENA, 31. marts

GRĒKSŪDZES DIEVKALPOJUMS  18.00


Dzīvības Vārds martam:

Etiķi nobaudījis, Jēzus sacīja: “Viss piepildīts!” - un, galvu noliecis, atdeva Garu. 

Jāņa Evaņģēlijs 19:30

 

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. APRĪLĪ


KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI - LIELDIENAS, SVĒTDIENA, 1. aprīlis

LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS AR PROCESIJU UN SVĒTO VAKARĒDIENU  07.00      

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 16:1-7 “Augšāmcelšanās”


OTRĀS LIELDIENAS, PIRMDIENA, 2. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU   18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:13-35  “Ceļā uz Emavu”


TREŠDIENA, 4. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 5. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 6. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


QUASI MODO GENITI - BALTĀ SVĒTDIENA, 8. aprīlis, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 20:19-31 “Jēzus parādās mācekļiem, Toma neticība”


TREŠDIENA, 11. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 13. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


MISERICORDIA DOMINI, LIELDIENU LAIKA OTRĀ SVĒTDIENA, 15. aprīlis

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:36b-48 “Jēzus parādās mācekļiem”


OTRDIENA, 17. aprīlis  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 18. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 19. aprīlis  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 20. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


JUBILATE, LIELDIENU LAIKA TREŠĀ SVĒTDIENA, 22. aprīlis 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00     

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 10:11-18 “Jēzus - Labais Gans”


PIRMDIENA, 23. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


EVAŅĢĒLISTA SV. MARKA DIENA, TREŠDIENA, 25. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 1:1-15 “Jāņa Kristītāja sludināšana; Jēzus kristīšana; kārdināšana; kalpošanas sākums Galilejā”


CETURTDIENA, 26. aprīlis  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 27. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


CANTATE, LIELDIENU LAIKA CETURTĀ SVĒTDIENA, 29. aprīlis 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 15:1-8 “Jēzus ir patiesais Vīnakoks”


Dieva Vārds aprīlim:

Jēzus viņiem atkal sacīja: “Miers jums! Kā Tēvs Mani ir sūtījis, tā arī Es jūs sūtu!” 

Jāņa Evaņģēlijs 20:21

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »