Sākums
 Draudzes aktualitātes
Man nepieciešams aizlūgums
Jautājumi - draudze, kristība, iesvētība, laulība, draudzes maiņa
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

 

  
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes
AKTUALITĀTES


LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA

VISU SVĒTO DIENA, PIEKTDIENA, 1. novembris  

Marie Licciardo lūgšanu un dziedināšanas dievkalpojums  18.00

Marie Licciardo


Kas ir pravietis?

Pravietis ir Dieva vēstnesis, instruments, Dieva Valstības pārstāvis - tas nozīmē, ka Dievs pravieti ir sūtījis un arī to apstiprina, dodot autoritāti, un Dieva dotā autoritāte izpaužas un ir skaidri redzama pravieša kalpošanā.   

Dievs draudzi uzcēlis uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. (Ef. 2:20)

“Viņš dāvāja vispirms apustuļus, tad praviešus, evaņģēlistus, ganus un skolotājus, lai svētos sagatvotu klpošanas darbam un tā veidotos Kristus miesa, līdz kamer mēs visi sasniegsim vienotību ticībā un atziņa uz Dieva Dēlu, līdz sasniegsim vīra briedumu, Kristus pilnības mēru.” (Ef. 4:11-13)

“Manas apustuļa sūtības apliecinājums tika jums rādīts neatlaidīgā pacietībā, gan zīmēs, gan brīnumos, gan spēkā.” (2Kor 12:12) To pašu var teikt par pravieti.

Pravietis atklāj Dieva gribu, mērķus, nodomus, ceļ, iedrošina, izgaismo. 

Pravieši redz arī grēku, kļūdas, herēzes un izkropļojumus, kā arī tumsas darbus un spēkus, tāpēc pravieši tiek sūtīti sargāt baznīcu, ticību un Dieva ganāmo pulku.

Praviešiem tiek dota arī īpaša pilnvara un spēks aizlūgt par Dieva ļaudīm.  

 

Kāpēc pravieši 21. gs.?

Praviešu fenomens izteikti ir bijis redzams kristīgās ēras sākumā. Dievs draudzi uzcēlis uz apustuļu un praviešu pamata, tās stūrakmens ir Jēzus Kristus. (Ef. 2:20)

Tiek uzskatīts, ka šī dāvana no jauna spilgti parādījās 20.gs. otrajā pusē. Kāpēc?

Iemesls - maldu mācības, izkropļota patiesība, humānisms un pasaulīgums spiežas iekšā un apdraud 21.gs. baznīcu. Līdzīgi kā Jerobeāma laikā, senās dievības, dažādas reliģijas, sektas, okultisms un burvestības apdraudz baznīcu, draudzes, tautas un pasauli.

Tāpēc Dievs šajā laikā modina praviešus izgaismot tumsas spēku nodomus un vadīt Dieva ļaudis tā, lai palīdzētu nošķirt patiesību no meliem, glābtu no bojāejas.

Kas ir personiskā pravietojuma noslēpums? (Pēc Dr.Paula A. Price )

“Tanī laikā celsies Mihaēls, lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas, līdz pat šim laikam; taču tanī laikā tava tauta paglābsies - visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā.” (Dan 12:1), 

Es redzēju mirušos, lielos un mazos, stāvam goda krēsla priekšā: un grāmatas tika atvērtas. Tika atvērta vēl cita grāmata, tā ir dzīvības grāmata. Mirušie tika tiesāti pēc tā, kas rakstīts grāmatās, pēc viņu darbiem. (Atkl 20:12)

Manas žēlabas un nebaltās dienas Tu esi saskaitījis! Manas asaras savācis Savā traukā! Jā, patiesi, vai tās nav atzīmētas Tavā grāmatā? (Ps 56:9)

Tavas acis mani redzēja kā bezmiesas iedīgli, un Tavā grāmatā bija rakstītas visas manas dienas, jau noteiktas, kad to vēl nebija it nevienas. (Ps 139:16)

Dievs pravietim dod žēlastību ieskatīties Debesu grāmatās. Pravietojums ir pravieša dāvana lasīt tā cilvēka GRĀMATU, kas stāv viņa priekšā.

Pravietis redz par šo cilvēku bijušo, esošo un nākamo, un tas tiek atklāts ar mērķi stiprināt cilvēka ticību. Pravieša izteiktais vārds šeit uz zemes ir paralēls ar Dieva izteikto vārdu garīgajā telpā.

 

Kā notiks kalpošana? 

Kā minēts augstāk, Dievs šajā laikā modina praviešus izgaismot tumsas spēku nodomus un vadīt Dieva ļaudis tā, lai palīdzētu nošķirt patiesību no meliem un glābtu no bojāejas.

1. Kalpošanu ievada slavēšana.

2. Kalpošanas sākumā Marija teiks uzrunu, kas ļaus saprast un redzēt notikumus šajā laikā pasaulē no Dieva skatupunkta. Tas, ko teiks Marija, IR ĻOTI SVARĪGI, jo tas iezīmē nākamā laika notikumus, kuri notiks neatkarīgi no tā vai mēs patiesību zinām vai ignorējam.

3. Pravietis aicina cilvēkus nožēlot grēkus un pieņemt Jēzu Kristu par savas dzīves Kungu. (Tiem, kas to vēl nekad nav darījuši). Tad praviete Marie Licciardo lūgs par šiem cilvēkiem. 

4. Pēc tam cilvēki rindas kārtībā varēs nākt un saņemt personiskus pravietojumus. Kā pirmie tiks aicināti akūti slimi, gados vecāki cilvēki un arī cilvēki ar bērniem. Tad rindas kārtībā - pārējie.

Ir ļoti svarīgi - ņemt līdzi DIKTAFONU vai MOBILO TELEFONU audio ierakstam! Katrs pravieša pateiktais vārds ir NO KUNGA JĒZUS, un tāpēc katram vārdam ir ārkārtīgi svarīga nozīme. Ja nav līdzi skaņu ierakstoša ierīce - jūs pazaudējat Vārdu no Dieva! Vārdu mājās var atskaņot vai pārrakstīt uz papīra - un sekot tam, kā Dievs piepilda Savu Vārdu!

Pirmais jautājums, ko praviete Marija uzdod, ir - vai tev vajadzīga dziedināšana? Kā augstāk minēts - pravietis ir Dieva vēstnesis, instruments, Dieva Valstības pārstāvis - tas nozīmē, ka Dievs pravieti ir sūtījis un arī to apstiprina, dodot autoritāti un līdzi ejošas zīmes, un Dieva dotā autoritāte izpaužas un ir skaidri redzama pravieša kalpošanā. 

Pēc aizlūgšanas par dziedināšanu sekos pravietojums.

Ir ļoti svarīgi, lai jūs pieejat pie kalpotājas ar jau ieslēgtu skaņu ierakstošu ierīci, dodiet to tulkam, kurš uzreiz pēc pravietojuma jums to atdos atpakaļ. 

Lai nostiprinātu saņemto dziedināšanu vai atbrīvošanu, cilvēkam:

1) Jānostiprinās Dieva Vārdā, lasot Bībeli.

2) Jāliecina par to, ko Kungs Jēzus ir izdarījis.

3) Jānāk uz draudzi, un kopīgi ar draudzi jāpieaug svētumā.

***

Kalpošanas laikā tiks vākti ziedojumi misijas “Lights In The World Ministries” atbalstam!DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

SVĒTDIENĀS - BĒRNU UN ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS 13.00 baznīcā; mēneša pēdējā svētdienā - BĒRNU UN ĢIMEŅU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU baznīcā 13.00; DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 14.00 baznīcā


PIRMDIENĀS - MATUTĪNE (RĪTA DIEVKALPOJUMS) AR SVĒTO VAKARĒDIENU UN AIZLŪGUMIEM 07.00 baznīcā

TREŠDIENĀS - DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 18.00 baznīcā

 CETURTDIENĀS -
BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā.
Jūnijā, jūlijā un augustā Bībeles stundas nenotiek.

PIEKTDIENĀS -
JAUNIEŠU VAKARS 19.00 
draudzes namā 

MĒNEŠA PĒDĒJĀ PIEKTDIENA - VĪRU VAKARS 18.00 viesu namā "Polīši", Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, vai arī draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

MARTA, JŪNIJA, SEPTEMBRA UN DECEMBRA OTRĀ SESTDIENA - DIEVKALPOJUMS 12.00 DRAUDZES VECĀKA GADAGĀJUMA CILVĒKIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU AR "C" LITURĢISKO KĀRTĪBU baznīcā

Visi gaidīti un aicināti!

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas
Autors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

 

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.


Mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus vārdi:

ES ESMU augšāmcelšanās un dzīvība; kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam! Vai tu to tici?

Jāņa Evaņģēlijs 11:25-26

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »