Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

SEKTAS UN SEKTANTISMS, TEOLOĢISKS VĒRTĒJUMS, 
10 JAUTĀJUMI SEKTANTIEMBet ir arī bijuši tautā viltus pravieši, kā arī jūsu starpā būs viltus mācītāji, kas paslepen ienesīs aplamas posta mācības, noliegdami pat To Kungu, kas viņus atpircis, un tā sagatavos sev drīzu pazušanu. Daudzi sekos viņu baudu dzīvei, viņu dēļ patiesības ceļš tiks zaimots. Mantkārībā viņi izmantos jūs ar izdomātiem vārdiem; sodība, kas jau sen viņiem nolemta, nekavējas nākt, un viņu posts nesnauž. Kā neprātīgi dzīvnieki, kas pēc savas dabas radīti satveršanai un nokaušanai, tāpat kā šie ies bojā, tāpēc ka tie zaimo to, ko tie nepazīst, saņemdami netaisnības algu; salds prieks tiem šķiet baudu dzīve ikdienā, viņi ir kauna traipi, savā viltībā mielodamies kopā ar jums. Viņu acis vērstas tikai uz laulības pārkāpēju un alkst grēka; tie vilina nestipras dvēseles, tiem sirds ir ievingrinājusies mantkārībā; tie lāstam pakļauti.
2.Pēt. 2:1-3.12-14.

Katrs no mums ir piedzīvojis sektantu uzmācību - sākot no pieklājīgiem ļaudīm uz ielas ar jautājumu: "Kāds ir vārds Dievam?", beidzot ar nekaunīgu uzmākšanos un dažādas literatūras piedāvājumiem mūsu dzīves vietās. Esam dzirdējuši liecības (varbūt pat piedzīvojuši paši) par bērnu un ģimenes locekļu aizvilināšanu sektās - parasti ar to tie ir zuduši ģimenei, sabiedrībai, tautai. Zinām gadījumus, kad sektu vadītāji un sektanti izkrāpuši naudu, mantu, vai mudinājuši uz pretlikumīgu darbību. 
Kas ir sektantisms? Kāda ir sektu bīstamība? 
Par to lasiet šajā rakstā.

 
 lasīt tālak »
PIEDOŠANAKad apustulis Pēteris mūsu Kungam jautāja: „Kungs, cikkārt man būs piedot savam brālim, kas pret mani grēko? Vai ir diezgan septiņas reizes?, tad Kristus atbildēja: Es tev nesaku septiņas reizes, bet septiņdesmit reiz septiņas.” (Mt 18:21-22)

„Sargaities! Ja tavs brālis grēko, pamāci to, un, ja viņš nožēlo, piedod viņam. Un, ja viņš grēko pret tevi septiņas reizes dienā un septiņas reizes nāk pie tevis un saka: man ir žēl, – piedod viņam.” (Lk 17:3-4)

Mēs runāsim par piedošanu – ļoti grūtu garīgu disciplīnu, taču bez tās nav iespējams būt kristietim, veselam cilvēkam, un bez piedošanas vispār nav iespējams dzīvot, jo mums ir jāpiedod citiem – pāridarītājiem, lai mēs varētu būt brīvi no savas pagātnes, neļautu tumsas spēkiem mūs izmantot un cilvēkiem ar mums manipulēt.

 lasīt tālak »
                                             UZMANĪBU - VILTUS HARISMĀTISMS!Jo uzstāsies viltus kristi un viltus pravieši un darīs lielas zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja iespējams, ir izredzētos.
Mateja Ev. 24:24

Mīļie, neticiet katram garam, bet pārbaudiet garus, vai viņi ir no Dieva, 
jo daudz viltus praviešu ir izgājuši pasaulē.
1.Jāņa 4:1

Harismātiskās kustības ar lielāku vai mazāku atbalstu darbojas visas konfesijās. Attieksme pret tām bieži vien ir polarizēta - no pielūgsmes līdz pilnīgai noliegšanai un apgalvojumiem "tas viss ir no velna". Pēdējais, ļoti primitīvais priekšstats izriet no negatīvas pieredzes ar "harismātiem", kuri par tādiem uzdevušies, bet īstenībā ir vai nu maldu garu pievilti, vai apzināti pieviļ citus. Mūsu mācītājiem, evaņģēlistiem un draudzēm arvien biežāk nākas sastapties ar dažādām kopām vai cilvēkiem, kuri apgalvo, ka esot "saņēmuši dāvanas no gara", "īpašu svaidījumu", "atklāsmes" utt. Parasti tie ir cilvēki bez jebkādas teoloģiskas izglītības un garīgas pieredzes, labākajā gadījumā - pabeigti īslaicīgi pašdarbības līmeņa kursi; bieži (bet ne vienmēr) - bijušie deklasētie: alkoholiķi, narkomāni, atkarīgie, no ieslodzījuma vietām atbrīvotie, kas ar lielu dedzību apliecina savu pestīšanu, ir gatavi citiem uzlikt rokas un kalpot ar savām ''īpašajām dāvanām".

Kur slēpjas bīstamība?

 lasīt tālak »
KRISTĪBAS SAKRAMENTS BĒRNIEM

 

Kristīgajā draudzē valda dažādi uzskati par Kristības Sakramentu. Viens no tiem ir dziļi maldīgs, nekristīgs 
un nebiblisks – Kristības Sakraments neesot pieļaujams bērniem. Bieži šie maldi tiek pausti neiecietīgā un agresīvā veidā: “Bērnus nedrīkst kristīt! Tas nav bibliski! Viņiem nav ticības!” 
Un Viņš (Jēzus) tiem sacīja: “Eita pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīts, tas tiks izglābts, 
bet, kas netic, tiks pazudināts
.” 
(Marka Ev. 16:15-16) 
Parasti šie Evaņģēlija panti tiek minēti kā “pierādījums” bērnu kristības aizliegumam no paša mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Bērniem ticības vēl neesot, 
tāpēc bērnus nedrīkstot kristīt.
Tāds apgalvojums balstās uz pārpratumu 
vai arī pilnīgu Evaņģēlija neizpratni. 
Ko par to saka Svētie Raksti un Baznīca?

 lasīt tālak »

                                      OKULTISMS 


Bet Jēzus sacīja: “Es redzēju sātanu kā zibeni no debesīm krītam. 
Redziet, Es jums esmu devis spēku, ka varat staigāt pāri čūskām
un skorpioniem 
un katram ienaidnieka spēkam, 
un tas viss jums nekā nekaitēs.”
Lk. 10:18-19

Beidzot - topiet stipri savā Kungā un Viņa varenajā spēkā. 
Bruņojoties ar visiem Dieva ieročiem, lai jūs varētu pretī stāties velna viltībām. 
Jo ne pret miesu un asinīm mums jācīnās, bet pret valdībām un varām, 
šīs tumsības pasaules valdniekiem un pret ļaunajiem gariem pasaules telpā. 
Tāpēc satveriet visus Dieva ieročus, ai jūs būtu spēcīgi pretī stāties ļaunajā dienā un, visu uzvarējuši, varētu pastāvēt.  Ef.6:10-13

Kas dara grēku, ir no velna, jo velns grēko no sākuma. 
Tamdēļ Dieva Dēls atnācis, lai Viņš iznīcinātu velna darbus.
1.Jņ. 3:8

Termins “okultisms” radās 16.gs. kā sinonīms ezotērismam. Ezotērisms (gr. esoterikos – iekšējs, slepens, apslēpts) ir kopīgs nosaukums okultu, slepenu organizāciju mācībām, kuras pieejamas tikai to dalībniekiem. Visu okulto un ezotērisko kristietība un Baznīca apzīmē kā antireliģiju, kuras izcelsme ir sātaniska un tās saknes iesniedzas elles dziļumos.
 lasīt tālak »

AIZLŪGŠANA PAR MIRUŠAJIEM - TEOLOĢISKAIS UN VĒSTURISKAIS PAMATOJUMSMēs visi esam mirstīgi iedzimtā grēka dēļ. 
Tā tad grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Kristū Jēzū, mūsu Kungā. Rom.6:23 
Vai mums ir jāaizlūdz par mirušajiem? 
Vai mūsu aizlūgšanas tiem palīdz? Vai tas ir bibliski? 
Vai jāaizlūdz par visiem? Vai var mirušo “izlūgt” 
no elles? Cik tālu mēs drīkstam iejaukties mirušo pēcnāves dzīvē? Vai varam tajā kaut ko mainīt? 
Vai tā nav iejaukšanās Dieva varā un nodomos?
 
Tādi un līdzīgi jautājumi tiek apskatīti šajā darbā, kuru nododu Jums. Būšu pateicīgs par visiem precizējumiem un aizrādījumiem par šo tēmu, kas ir aktuāla daudziem kristiešiem. 

 lasīt tālak »

                 TICĪBA UN DZĪVEKas es esmu? Dzīvē daudzi notikumi un kopsakarības man nav izprotami. Kādēļ notiek tieši tā, bet ne citādi? Vai apstākļi valda pār mani, vai es pār apstākļiem? Vai pasaulē esmu nācis nejauša gadījuma pēc, vai arī manai piedzimšanai ir jēga un nozīme? Neviens nevar pateikt, cik ilgi es dzīvošu šajā pasaulē un ļoti nopietns jautājums ir: “kas būs pēc tam?” Mums ir bijuši draugi un paziņas, kas miruši pēkšņi – negadījumos, autokatastrofās, vai arī tos pieveikušas nedziedināmas slimības – vēzis un citas. Stāvot pie kapa, mums uzmācas jautājums: “vai tas varēju būt arī es?” Kādi spēki valda pār dzīvību un nāvi? Es taču esmu dzīvs – eju uz darbu, strādāju, saņemu algu, atpūšos, rūpējos par ģimeni, ēdu, guļu un atkal eju uz darbu –  un tad manī iezogas doma – vai tas viss, šī vienmuļība, ir mana dzīve? Vai tā nav bezjēdzīga eksistence? Vai es esmu smilšu graudiņš starp miljardiem citu, par kuru patiesībā neviens tā īpaši neinteresējas?

 
 lasīt tālak »

    SIRDSAPZIŅAS IZMEKLĒŠANA 
         JEB DVĒSELES SPOGULIS

Sirdsapziņas izmeklēšanu piedāvājam cilvēkiem, kam grūti apzināties grēka esamību savā dzīvē, lai meklētu izlīdzināšanos ar Dievu un Dieva priekšā ar cilvēkiem, brāļiem un māsām. Tāpat dvēseles spogulis noder „rūdītiem“ kristiešiem, kuriem grēksūdze ir neatņemama daļa no kristīgas dzīves, lai caur lūgšanām Kristum mūsos atklātos Viņa žēlastība grēka piedošanā. Lūgt var un vajag gan ikdienā, gan gavēņa laikā.
Kāpēc vajadzīga grēksūdze? Atbilde ir vienkārša – 
lai iegūtu mieru ar Dievu. 
Tādu mieru, kura pasaule nepazīst.

 lasīt tālak »
    KO KRISTIEŠI MEKLĒ POLITIKĀ?


Mēs esam vienisprātis, ka Latvija nav tāda, kādu mēs to pirms vairāk kā desmit gadiem cerējām ieraudzīt. Latvijas tautas lielākā daļa dzīvo trūkumā, rupjā materiālismā, vardarbībā un bailēs par rītdienu. Kādreizējais Atmodas laiku konferenču, forumu un sapulču goda viesis - mācītājs tagad cīnās ar kalpošanu vairākās draudzēs, cenšas nezūdīties par līdzekļu trūkumu un ir laimīgs, ka var ierīkot zupas virtuvi visnabadzīgākajiem. Viņam jāpiedzīvo, ka runas stundās daži apmeklētāji izmisīgi, krampjaini raud: “es neprotu dzīvot šajā valstī!”, solās izdarīt pašnāvību un dažreiz to arī izdara. 
Kas notiek Latvijā? 

Tā nav tikai televīzijas diskusija, 
bet ļoti nopietns jautājums.

 lasīt tālak »

TICĪBA DARA BRĪVU

Ticība ir mūsu līdzdalība Dieva dzīvē un Dieva dzīves piedzīvošana sevī. Ticība ļauj pašus un apkārtējo pasauli uzlūkot ar Dieva acīm. Ticība ir mācekļa dzīve kopā ar mūsu Kungu Jēzu Kristu, uzticēšanās Viņa bezgalīgajam spēkam un mīlestībai. Ticība ir savas bezspēcības skaidra apzināšanās, spēka meklēšana un iegūšana Dievā. Ticībā mēs sākam pamanīt visa radītā pirmcēloņa – Dieva darbību, sākam saprast Dieva gribu, rīcības cēloņus un motīvus. Tādēļ ticība ir pamattikums, jo tā dara iespējamu mūsu vienotību ar Dievu un ļauj iepazīt Jēzu Kristu – iemiesoto Dieva Vārdu, Glābēju un mūsu grēku Izpircēju.

 
 lasīt tālak »
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »