Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5
KLUSUMĀ, SVĒTAPCERĒ UN NORIMŠANĀ PAVADI GAVĒŅA LAIKU! 
AIZEJ NO PASAULES TROKŠŅIEM, KŅADAS UN SATRAUKUMA, IEGŪSTI MIERU, KO DOD DIEVS JĒZŪ KRISTŪ, SAVĀ DĒLĀ, MŪSU KUNGĀ UN PESTĪTĀJĀ! TAS IEGŪSTAMS AR IKDIENAS BĪBELES STUDIJĀM, LŪGŠANU, GAVĒŠANU, DIEVKALPOJUMU, SVĒTĀ VAKARĒDIENA BAUDĪŠANU. 
VISLABĀKAIS GAVĒNIS IR AR MUTI - NEAPLIECINI GRĒCĪGO, SLIKTO UN ĻAUNO, NEAPRUNĀ, NESODI UN NENOTIESĀ CITUS, TO DAROT, TU NOGALINI SVĒTĀ GARA DĀVANAS SEVĪ. PIEMINI, KA TU PATS ARĪ ESI KĻŪDU PILNS, PAŠTAISNS UN EGOISTISKS CILVĒKS. ATCERIES, KA NAV NEVIENA TAISNĀ, IT NEVIENA, UN CEĻŠ UZ PILNĪBU PIE DIEVA IET CAUR PIEDOŠANAS, PAZEMĪBAS UN MĪLESTĪBAS ŠAURAJIEM VĀRTIEM. IZTURIES PRET CITIEM TĀ, KĀ TU GRIBĒTU, LAI IZTURAS PRET TEVI. NEPIESĀRŅO SEVI AR PASAULES NEGĀCIJĀM - MAZĀK PIEVĒRS UZMANĪBU TAM, KAS TEVI ATTĀLINA NO DIEVA. 
JĒZUS KRISTUS TEVIS DĒĻ ČETRDESMIT DIENAS GAVĒJA TUKSNESĪ - ESI KOPĀ AR VIŅU UPURĒŠANĀS LAIKĀ, LAI VARĒTU BŪT KOPĀ AR DIEVA DĒLU AUGŠĀMCELŠANĀS MŪŽĪGAJĀ PRIEKĀ!


BĪBELES STUNDĀS 
ceturtdienās plkst. 17.30
draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31
Pravieša Jesajas grāmatas 1. nodaļa
VISI AICINĀTI UN GAIDĪTI!


KULDĪGAS KRISTĪGO DRAUDŽU EKUMĒNISKAIS LIELĀS PIEKTDIENAS 

KRUSTA CEĻŠ

 

Lielajā Piektdienā, 30. martā plkst. 13.00 

Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca - Sv. Annas bazīca - Sv. Katrīnas baznīca 

VISI AICINĀTI MŪSU KUNGA UN PESTĪTĀJA JĒZUS KRISTUS KRUSTA CEĻĀ!

IESVĒTĀMO MĀCĪBAS CETURTDIENĀS plkst. 18.30 draudzes namā, Kuldīgā, Baznīcas ielā 31. 


LŪGŠANAS
CETURTDIENĀS 12.30 
draudzes namā Baznīcas ielā 31 
VISI AICINĀTI LŪGŠANU GRUPĀ!KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ


Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, fotoizstāde Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās
Autors - Livars Jankovskis 
 

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

 Apzinot visas mūsu zemes baznīcas, tika izveidota unikāla fotoizstāde “Latvijas dievnami” krāsu fotogrāfijās, kuru 1995. gada Lieldienās Sv. Pētera baznīcā atklāja Valsts prezidents Guntis Ulmanis, klātesot Latvijas vadošo konfesiju arhibīskapiem un republikas inteliģencei.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas, kristību un iesvētību zīmes, kā arī Bībeles, dziesmu un lūgšanu grāmatas citu pasaules tautu valodās un fotoizstāde „Latvijas dievnami senajās fotogrāfijās”.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

 ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU "SVĒTDIENAS RĪTS"
ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 
Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.pasts.lv ; www.abone.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. MARTĀ UN APRĪLĪ


OTRDIENA, 20. marts  

DRAUDZES PADOME  17.30   draudzes namā


TREŠDIENA, 21. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 22. marts  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā

Pravieša Jesajas grāmatas 1. nodaļa

PIEKTDIENA, 23. marts  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


PALMARUM, PŪPOLU SVĒTDIENA, JAUNAVAS MARIJAS PASLUDINĀŠANAS DIENA, MŪSU KUNGA CIEŠANU OTRĀ SVĒTDIENA, 25. marts

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 11:1-11  “Jēzus iejāj Jeruzālemē”


KLUSĀS NEDĒĻAS PIRMDIENA, 26. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 12:1-9  “Marija svaida Jēzu ar eļļu”


KLUSĀS NEDĒĻAS OTRDIENA, 27. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:32-42  “Ģetzemane”


KLUSĀS NEDĒĻAS TREŠDIENA, 28. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 2:47-71  “Jēzus tiek apcietināts un tiesāts”


VIRIDIUM, ZAĻĀ CETURTDIENA, 29. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 14:22-26 “Svētā Vakarēdiena iedibināšana”


LIELĀ PIEKTDIENA, 30. marts 


‌‌KULDĪGAS KRISTĪGO DRAUDŽU EKUMĒNISKAIS LIELĀS PIEKTDIENAS 

KRUSTA CEĻŠ

 

‌Lielajā Piektdienā, 30. martā plkst. 13.00 

Kuldīgas Sv. Trīsvienības Romas katoļu baznīca - Sv. Annas bazīca - Sv. Katrīnas baznīca 

VISI AICINĀTI MŪSU KUNGA UN PESTĪTĀJA JĒZUS KRISTUS KRUSTA CEĻĀ!

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


SABBATUM SANCTUM, KLUSĀ SESTDIENA, 31. marts

GRĒKSŪDZES DIEVKALPOJUMS  18.00


Dzīvības Vārds martam:

Etiķi nobaudījis, Jēzus sacīja: “Viss piepildīts!” - un, galvu noliecis, atdeva Garu. 

Jāņa Evaņģēlijs 19:30

 

DIEVKALPOJUMI, MATUTĪNES, BĪBELES STUNDAS, JAUNIEŠU UN VĪRU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2018. g. APRĪLĪ


KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI - LIELDIENAS, SVĒTDIENA, 1. aprīlis

LIELDIENU RĪTA DIEVKALPOJUMS AR PROCESIJU UN SVĒTO VAKARĒDIENU  07.00      

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 16:1-7 “Augšāmcelšanās”


OTRĀS LIELDIENAS, PIRMDIENA, 2. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU   18.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:13-35  “Ceļā uz Emavu”


TREŠDIENA, 4. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 5. aprīlis  

BĪBELES STUNDA 17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 6. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


QUASI MODO GENITI - BALTĀ SVĒTDIENA, 8. aprīlis, desmitās tiesas ziedošana 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 20:19-31 “Jēzus parādās mācekļiem, Toma neticība”


TREŠDIENA, 11. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


PIEKTDIENA, 13. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


MISERICORDIA DOMINI, LIELDIENU LAIKA OTRĀ SVĒTDIENA, 15. aprīlis

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Lūkas Evaņģēlijs 24:36b-48 “Jēzus parādās mācekļiem”


OTRDIENA, 17. aprīlis  

DRAUDZES PADOME  17.30  draudzes namā


TREŠDIENA, 18. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00


CETURTDIENA, 19. aprīlis  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 20. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


JUBILATE, LIELDIENU LAIKA TREŠĀ SVĒTDIENA, 22. aprīlis 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS  13.00     

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 10:11-18 “Jēzus - Labais Gans”


PIRMDIENA, 23. aprīlis  

MATUTĪNE (rīta dievkalpojums) DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU un aizlūgumiem  07.00


EVAŅĢĒLISTA SV. MARKA DIENA, TREŠDIENA, 25. aprīlis  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00

Svētruna: Marka Evaņģēlijs 1:1-15 “Jāņa Kristītāja sludināšana; Jēzus kristīšana; kārdināšana; kalpošanas sākums Galilejā”


CETURTDIENA, 26. aprīlis  

BĪBELES STUNDA  17.30 draudzes namā


PIEKTDIENA, 27. aprīlis  

JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā


CANTATE, LIELDIENU LAIKA CETURTĀ SVĒTDIENA, 29. aprīlis 

ĢIMEŅU UN BĒRNU DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00

Svētruna: Jāņa Evaņģēlijs 15:1-8 “Jēzus ir patiesais Vīnakoks”


Dieva Vārds aprīlim:

Jēzus viņiem atkal sacīja: “Miers jums! Kā Tēvs Mani ir sūtījis, tā arī Es jūs sūtu!” 

Jāņa Evaņģēlijs 20:21

   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »