Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 

 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMI
Tas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."
Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5
Dievkalpojumi Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā  līdz turpmākiem paziņojumiem tiek atcelti.

Par dievkalpojumu atsākšanu draudzes locekļiem lūdzu sekot sms Jūsu mobilajos tālruņos, mūsu mājas lapā www.kuldigas.lelb.lv un Facebook.

Aizlūgumus lūdzu sūtīt ar sms uz manu tālruni +371 22328283

Jūsu kalps mācītājs Viesturs Pirro


‌‌

Bet to es saku: Kas sīksti sēj, tas arī sīksti pļaus; un kas sēj uz svētību, tas arī pļaus uz svētību. Ikviens lai dara, kā tas savā sirdī apņēmies, ne smagu sirdi vai piespiests; jo priecīgu devēju Dievs mīl. Dievs var jums bagātīgi dot visādu žēlastību, ka jums arvienu ir pilnīga iztikšana un vēl pietiekoši paliek pāri labiem darbiem.

                           Apustuļa Pāvila 2. vēstule korintiešiem 9:6-8


Mīļā draudze un ziedotāji!

Dievnams ir slēgts. Tādēļ lūdzam ziedot draudzes vajadzībām - desmito tiesu un citus Jūsu naudas ziedojumus:
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes nodokļu reģistrācijas Nr. LV 90000295604

AS “SEB banka” Kuldīgas filiāle kods UNLALV2X, 
konts LV 02 UNLA 0011 000 701608

Paldies Jums! Lai Dievs jūs svētī!

LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!


‌‌

Liepājas bīskapa vēstule diecēzes draudžu locekļiem

21.03.2020. A.D.

Dieva izredzētie, svētie un mīļotie Liepājas diecēzes locekļi!

Gribu uzrunāt jūs šajā epidēmijas laikā ar vārdiem no Ps. 91:1-3
Kas dzīvo Visuaugstākā patvērumā un mīt Visuvarenā ēnā, tas saka uz To Kungu: Mans patvērums un mana pils, mans Dievs, uz ko es paļaujos! Jo Viņš tevi glābj kā putnu no ķērēja cilpas, pasargā no iznīcinātāja mēra.

Pirmkārt, paļaujamies uz Dievu. Tā mēs vienmēr esam aicināti darīt, arī parastos laikos. Nelaimes, slimības, nāve var mūs skart katru dienu. Bet labā vēsts ir, ka pāri visam stāv Kristus mīlestība. Neskatoties uz apstākļiem, mēs varam vienmēr piedzīvot Dieva mīlestību, paļaujoties uz Kristus uzvaru pār nāvi. Kā apustulis Pāvils raksta vēstulē romiešiem:

Tāpēc es esmu pārliecināts, ka ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne varas,ne lietas esošās, ne nākamās, ne spēki, ne augstumi, ne dziļumi,ne cita kāda radīta lieta mūs nevarēs šķirt no Dieva mīlestības,kas atklājusies Kristū Jēzū, mūsu Kungā! /Rom 8:38-39/

Mūsu mērķis ir kas lielāks. Kristus mīlestība nav domāta tikai šeit zemes virsū, bet tā te jāpiedzīvo, lai tā apgaismotu mūsu laicīgo dzīvi un nestu mūs pāri nāvei uz mūžību.

Psalma pantā mēs esam aicināti dzīvot “Visuaugstākā patvērumā”. Šeit varam ieraudzīt Dieva aizsardzību caur Viņa dotiem baušļiem. Tie ir mums dāvāti, lai mūs sargātu un līdz ar to tie kļūst par mūsu patvērumu. Ja tu dzīvo pēc Dieva baušļiem, tu sevi sargā! Tā mēs esam aicināti dzīvot priekos un bēdās.Psalms turpinās “un mīt Visuvarenā ēnā”. Esam aicināti būt Kristus ēnā. Kristus mūs aicina Viņam sekot, mēs staigājam Viņa ēnā. Lai mēs būtu Viņa ēnā, mums jābūt Viņa tuvumā. Kristus mirst pie Krusta mūsu dēļ, mēs stāvam blakus Viņa ēnā. Mūsu sods bija uzlikts Viņam, Viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Kristus ir Visuvarenais tā, kā Viņš saka: 

Man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. 

Kad Viņš paceļ savu roku svētīšanai, mēs viņa rokas ēnā saņemam svētību.

Otrkārt, aizsardzības noteikumu ievērošana nav pretrunā ar paļaušanos uz Dievu, bet taisni no tās izriet. Piemēram, satiksmē mēs paļaujamies uz Dievu, satiksmes noteikumus ievērojot, nevis pārkāpjot. Tos ievērojam mīlestībā pret Dievu, sevi un saviem tuvākajiem.

Gani un avis.

Lai palīdzētu Kristum tuvāk sekot, mums ir doti gani. Tas skaisti un simboliski izpaužas procesijā dievkalpojuma sākumā. Krusts iet pa priekšu, mēs visi Viņam sekojam un ejam krusta ēnā. Garīdznieki iet beigās, lai neviens neaizklīst vai neatpaliek ceļā. Garīdznieka gana uzdevums turpinās visu laiku, arī starp dievkalpojumiem. Tā tas ir ikdienā, tā tas ir arī ārkārtas laikā. Protams, garīdznieki ilgojas redzēt visas avis katru svētdienu dievkalpojumā. Tas būtu dabiski, taču ne vienmēr tā ir. Arī tagad ārējie apstākļi mūs ierobežo. Dieva ziņā ir tas, kad atkal brīvi varēsim visi kopā pulcēties dievkalpojumos. Lūgsim Dievu, lai tas būtu drīz. Uzturēsim ilgas pēc tā, un, kad atkal varēsim to darīt, novērtēsim to. Starplaikā rūpēsimies par savu fizisko un garīgo higiēnu, stiprināsimies garīgi un fiziski.

Šīs nedēļas sākumā redzēju kā viens no mācītājiem, ar kuru daudz esmu bijis kopā, uzrunāja savus draudzes locekļus video ierakstā, sev raksturīgajā veidā. Tie, kuri viņu pazīst un ikdienā ir ar viņu kopā, pateicoties iepriekšējai saskarei, varēja viņa teikto uztvert labāk un precīzāk. Tas nebija daudz, bet pietiekami, lai būtu atkal sasaistē. Lai arī internetā šobrīd pieejami daudz labu piedāvājumu, kurus var gan klausīties, gan skatīties, neaizmirstiet arī ieklausīties tajā, ko jums saka jūsu mācītājs. 

Ir bijuši dažādi laiki Baznīcas vēsturē, bet draudzes kopš sākuma vienmēr ir turējušās kopā:…tie pastāvēja apustuļu mācībā un sadraudzībā, maizes laušanā un lūgšanās/Ap.d.2:42/

…apustuļu mācībā…

Garīdznieki turpinās jūs uzrunāt un arī šajā laikā norādīt uz to, ko Dievs caur Svētiem Rakstiem mums šodien grib teikt mierināšanai un stiprināšanai. Mēs visi esam aicināti paši papildus iedziļināties Svētajos Rakstos, lai sadzirdētu Dieva balsi runājam uz mums, lasīt garīgo literatūru, kas mums palīdz saprast un sadzirdēt.

… sadraudzībā…

Sadraudzību un kopību ir vieglāk kopt, sanākot kopā klātienē, tomēr daudz no tā var piedzīvot arī attālināti. Tie no jums, kas esat pieraduši kopt draudzes kopību klātienē, arī tagad neaizmirstiet viens otru, bet izmantojiet savu radošo pieeju, lai viens par otru rūpētos.

…maizes laušanā…

Maizes laušana, vai kā mēs to parasti devējam – Svētais Vakarēdiens, ir neatņemama draudzes dzīves daļa. Tā ir notikusi ar dažādu intensitāti, bet mūsu Baznīcā ir atkal kļuvis ierasts to saņemt katru svētdienu, citviet pat biežāk. Par to, ar kādu intensitāti un kā jūs varētu saņemt Sv. Vakarēdienu šajā epidēmijas laikā, sazinieties ar savu mācītāju.

…lūgšanās…

Ir sava īpaša svētība nākt kopā lūgšanā, tomēr var arī vienoties par ko lūgt, kā arī par laiku, lai lūgtu attālināti, piemēram, tajā pašā laikā, kad parasti nācāt kopā.

Garīdznieki turpinās turēt dievkalpojumus savu pienākumu ietvaros, bet nepulcinās uz tiem draudzi. Dievkalpojums var notikt baznīcā vai citās telpās, daži to pārraida vai meklē vēl kādas izplatīšanas formas. Ziniet, ka to darot, viņi nes savā sirdī un domās jūs, kam viņi ikdienā kalpo. Ja dievkalpojumu pārraida, pievienojieties, cik vien varat. 

Garīdznieki par jums turpinās rūpēties, turpiniet arī jūs rūpēties par viņiem ar aizlūgumiem un ziedojumiem savai draudzei.

Aizlūgšanas

Jau vairāk nekā gadu, ik mēnesi diecēzes mājaslapā ievietojam aicinājumu katrā diecēzes draudzē svētdienās aizlūgt par konkrētu garīdznieku un draudzēm, kurās viņš kalpo. Katrā mēnesī ir arī noteikta aizlūgšanu tēma, kura īpaši tiek minēta. http://liepajasdieceze.lv/?page_id=41 

Februāra beigās, kad bija jāizlemj par marta mēneša aizlūgšanu tēmu, epidēmija vēl nebija sasniegusi Latviju, bet bija jau citviet pasaulē. Man nāca prātā vārdi no Mārtiņa Lutera litānijas, kurus atceros no bērnības, toreiz īsti nesaprotot to nozīmi: .. no sērgām un grūtiem laikiem…pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs! Lai gavēņa laikā nebūtu uzsvars tikai uz šo epidēmiju, izvelējos ielikt ne tikai šo teikumu, bet to daļu no Litānijas, kuras sākas ar lūgšanu pasargāt no grēkiem un beidzas ar lūgšanu pasargāt …no mūžīgas nāves.

Šo Litānijas lūgšanu visā pilnībā vairākkārt esmu vadījis un lūdzis ar daudziem no jums kopā, svinot dievkalpojumu katedrālē un dažādās diecēzes baznīcās. Tagad to daru vienatnē vai šaurākā lokā, bet dzirdu jūsu atbildi savās domās. Jūsu līdzdalība lūgšanās, kad esam bijuši kopā, ir spilgti iesēdusies manī. Kaut arī jūs neesat klāt, jūsu atbilde skan manā prātā.

Es arī par jums domāju un aizlūdzu. Ilgojos, lai mēs atkal varam brīvi tikties dievkalpojumos un pasākumos.

Tas Kungs tevi svētī un pasargā!

Tas Kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs!

Tas Kungs paceļ savu vaigu uz tevi un dod tev mieru!

Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā!

Jūsu bīskaps,

+Hanss Martins‌Neba miroņi slavēs Kungu, ne tie, kas klusumā nokāpuši, – mēs esam tie, kas slavēs Kungu no šā brīža līdz mūžībai! 

(Ps. 115:17-18)

Valstī ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. No tā cieš visi. Uzņēmumi tiek slēgti, kultūras un sporta pasākumi atcelti. Daudzu cilvēku mērķi un ieguldītais darbs sabrūk. Tas tiek darīts, lai aizsargātu mūsu veselību un nepieļautu, ka Latvijā atkārtojas Ķīnas un Itālijas traģēdija. Vai nestie upuri neizrādīsies velti, ir ļoti atkarīgs no tā, cik rūpīgi visi cilvēki ievēros sociālās distancēšanās pienākumu. Aicinājums palikt mājās ir pamatots. Laboratoriskie pētījumi liecina, ka, samazinot saskari, uz pusi, inficēto skaits mēneša laikā samazinās gandrīz 30 reižu. Samazinot kontaktus par trim ceturtdaļām – pat 160 reižu. 

Vai mēs, kristieši, saliedēsimies ar tautu un uzņemsimies nest savu daļu no kopīgā upura? To pavēl darīt Kunga Jēzus vārdi: “Mīli savu tuvāko kā sevi pašu”. Tomēr, kā lai nepazaudē “Mīli Dievu ar sirdi un dvēseli, spēku un prātu”?

17. marta sanāksmē baznīcu vadītāji un Tieslietu ministrijas pārstāvji panāca kopīgu izpratni, kā saprotams un izpildāms Ministru kabineta rīkojums par ārkārtas stāvokli un pulcēšanās ierobežojumiem. Baznīcas netiek slēgtas. Garīdznieki kopā ar nepieciešamajiem palīgiem drīkst noturēt dievkalpojumus, tomēr uz tiem netiek pulcēta draudze. Mēs aicinām cilvēkus palikt mājās un dievkalpojumiem sekot līdzi televīzijā, radio vai intrenetā. Lūk, svētdienas iespējas:

9:05 LR1 “Svētrīts”

12:00 LTV1 Dievkalpojums 

13:00 Radio Marija Luterāņu dievkalpojums

Vēl viena iespēja ir straumēšana facebook platformā. Dievkalpojumu var noskatīties, ieejot draudzes facebook lapā. Piemēram, svētdienās pulksten 10:00 dievkalpojums tiks straumēts no Vecās Sv. Ģertrūdes baznīcas. Tie, kam nav dziesmu grāmatas, turpat atradīs arī dziesmas, ko dziedāt līdzi. Līdz pulksten 16:00 baznīca būs atvērta individuāliem apmeklētājiem, lai ietu pie grēksūdzes un saņemtu Sv. vakarēdienu. Līdzīgi rīkosies Dubultu draudze. Dažas draudzes pārraidīs svētbrīžu ierakstus – arī tādus, kas demonstrēs, kā lūgšanas var noturēt mājās, ģimenes lokā. Tikko būsim saņēmuši draudžu plānus, par to ziņosim.

Mēs visi esam viena baznīca dažādās vietās. Ja esat iesvētīti LELB draudzes locekļi un tiekat pieņemti pie dievgalda savā draudzē, jūs varat skatīties dievkalpojuma pārraidi no jebkuras mūsu draudzes un sakramentu saņemt savējā, vai arī tuvākajā LELB baznīcā, ja tāda iespēja tur būs nodrošināta.

Baznīcās drīkst ienākt individuālie apmeklētāji, taču viņiem jāievēro sociālā distancēšanās. Cilvēki nedrīkst cits citam tuvoties, pieskarties, nodod dažādas lietas u.tml. Kategoriski nav atļauts nākt tiem, kam ir saaukstēšanās simptomi vai karantīnas pienākums. 

Mirušie, protams, ir jāapglabā, taču tikai tuvākajā ģimenes lokā. Bēru mielastus rīkot nedrīkst. 

Tāpat jārīkojas neatliekamu kristību vai līdzīgās vajadzībās. 

Iesvētes mācības var sekmīgi turpināt videokonferenču veidā.

Ir izskanējis, ka reliģisko norišu vietās drīkst būt līdz 50 dalībniekiem. Tā nav taisnība. Klātesošo nedrīkst būt vairāk par 50, taču dievnamā drīkst atrasties tikai tāds cilvēku skaits, kam visu laiku ir iespējams ieturēt vismaz 2m attālumu. Domā un Mežaparka baznīcā pieļaujamais skaits būs ļoti atšķirīgs. 

Šajā laikā centīsimies dziļāk iesakņot ģimenes dievkalpojumu tradīciju. Piemēroti lūgšanu paraugi ir atrodami dziesmu grāmatās.

Arī Lieldienas šogad iekrīt ierobežojumu laikā. Esam apsvēruši iespēju šogad Lieldienas svinēt “pēc vecā stila”, jeb nedēļu vēlāk. Tas nozīmētu pagarināt gavēni par vienu nedēļu. 29. martu tad izsludinātu par lielo lūdzamo dienu, kā tas vēsturiski ir darīts epidēmiju un citu satricinājumu laikā, aicinot uz grēknožēlu un atgriešanos. Ja izdotos par to vienoties ar katoļu baznīcu, tad mēs lūgtu valdību Lielās piektdienas brīvdienu pārcelt uz 17. aprīli.

Nebūdami pieredzējuši mēra laikus, daudzi vēl kavējas optimismā. Nebūsim vieglprātīgi un ievērosim atbildīgo dienestu norādījumus! Bez nopietnas vajadzības neapmeklēsim cilvēku pulcēšanās vietas. Bieži mazgāsim rokas, radināsimies nepieskarties sejai, vēdināsim telpas un dosimies vienatnes pastaigās svaigā gaisā, meditējot, recitējot psalmus un dziedot garīgas dziesmas!

Sargāsim sevi un citus un lūgsim, lai mūs visus svētī un pasargā Kungs visuspēcīgais – Tēvs un Dēls un Svētais Gars!

https://youtu.be/cipfZqPEJzQ


Vēstis no Tieslietu ministrijas

Informācija par reliģisko savienību (baznīcu) darbību ārkārtējās situācijas laikā 2020. gada 17. martā, Tieslietu ministrijā notika sanāksme ar reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvjiem, ar mērķi pārrunāt valstī izsludināto ārkārtējo situāciju un saistībā ar to ieviestos ierobežojumus.

Sanāksmes laikā tika uzsvērts, ka arī krīzes laikā iedzīvotājiem ir nepieciešama garīgā aprūpe, ko sniedz reliģiskās organizācijas, tomēr tika uzsvērti arī nepieciešamie ierobežojošie un piesardzības pasākumi, ņemot vērā COVID-19 straujo izplatīšanos.

Sanāksmē tika panākta vienota izpratne par nepieciešamību ievērot valstī noteiktos ierobežojumus, vienojoties par šādu rīcību Ministru kabineta š.g. 12.marta rīkojuma Nr.103 izpildē:

Dievkalpojuma noturēšana, ko veic garīgais personāls savu pienākumu ietvaros, bet nepulcina uz to draudzi, nav uzskatāma par reliģisko darbību pulcējoties minētā rīkojuma 4.5.punkta izpratnē.

Dievnami netiek slēgti individuāliem apmeklētājiem, tomēr reliģisko norišu vietās ir atļauts atrasties tikai tādam cilvēku skaitam, kas ļauj stingri ievērot sociālo distancēšanos, turklāt nepārkāpjot maksimāli noteikto cilvēku skaitu, kas ir 50 cilvēki vienlaikus. Ja dievnama platība nenodrošina atbilstošas distances ievērošanu 50 cilvēkiem, tad cilvēku skaits tiek attiecīgi samazināts.

Reliģiskās organizācijas publiski aicinās ticīgos “palikt mājās”, pēc iespējas atturoties no publisku vietu, tai skaitā, baznīcas apmeklējuma, reliģiskās darbības veikšanai izmantojot attālinātos dalības veidus. Jo īpaši tas ir attiecināms uz personām, kas atrodas riska grupā.

Tieslietu ministrija nodrošinās nepieciešamo atbalstu, lai reliģiskās organizācijas varētu veikt savu darbību, vienlaikus respektējot noteiktos ierobežojumus.

Gan ministrijas, gan reliģisko savienību (baznīcu) pārstāvji pauda vienotu nostāju par nepieciešamību vairot sociālo atbildīgumu, aicinot ļoti piesardzīgi vērtēt veselības riskus katru reizi, kad notiek saskarsme ar citiem cilvēkiem, un aicināja izmantot šo sociālās distancēšanās laiku, pievēršoties savai garīgajai izaugsmei.

https://www.tm.gov.lv/…/informacija-par-religisko-savienibu…

 

BĪSKAPU ZIŅOJUMS DRAUDZĒM

“Ikviens lai ir paklausīgs varām, kas valda. Jo nav valsts varas, kā vien no Dieva, un tās, kas ir, ir Dieva ieceltas."(Rom 13:1)

Jēzus Kristus mīļotie brāļi, māsas un draudzes,

Mūsu tautai ir bijuši apspiestības laiki, kad ar šo apustuļa Pāvila norādījumu ir bijis grūti sadzīvot. Paldies Dievam, šodien tam varam paklausīt ar priecīgu sirdi, jo nupat izziņotie pulcēšanās ierobežojumi ir domāti mūsu veselības un dzīvības aizsargāšanai.

Izskanējusī informācija ir nedaudz neskaidri formulēta, taču apspriežoties bīskapu starpā un ar diecēžu kapituliem, pēc labākās apziņas, esam nonākuši pie šāda skaidrojuma:

1) Sākot no sestdienas, 14. marta plkst 23:00 un līdz Lieldienām dievkalpojumi ir atceļami. Mācītājiem jāpadomā, kā šajā laikā draudžu locekļiem palīdzēt kopt viņu ticības dzīvi.

2) Dievnami var būt atvērti individuāliem lūdzējiem, taču jāraugās, lai tajos vienlaicīgi neatrastos vairāk par 50 cilvēkiem. Tomēr ir ieteicams, lai cilvēki pēc iespējas uzturētos mājās.

Tas mums ir grūts pārbaudījums, pretrunā dabiskajai ticības izjūtai, ka pārbaudījumu brīdī jāvienojas lūgšanās. Tomēr rīkosimies atbildīgi un aicināsim uz to savu draudžu ļaudis. Apdomāsim arī to, ka ar ticības paļāvību motivēta nepaklausība izraisīs ieļaunojumu pārējā sabiedrībā un noskaņos pret Baznīcu un tās vēsti. Labāk katrs savā vietā lūgsim mūsu Kungu par Latvijas zemi, tautu un baznīcu šajā piemeklējuma laikā.
Lai mīļais Dievs mūsu izglābj un pasargā!
+ Jānis, Rīgas arhibīskaps
+ Einārs, Daugavpils bīskaps
+ Hanss Martins, Liepājas bīskaps


KĀ RĪKOTIES KORONAVĪRUSA COVID 19 PANDĒMIJAS APDRAUDĒJUMA APSTĀKĻOS?

Pirmkārt, ņemt vērā norādījumus, ko sniedza Veselības ministrija un Slimību profilakses un kontroles centrs:

1) ievērot distanci un piesardzību to cilvēku tuvumā, kuri klepo vai kuriem ir iesnas;

2) bieži mazgāt rokas ar siltu ūdeni un ziepēm, ja tas nav iespējams, tad izmantot dezinfekcijas līdzekļus, kas satur 60% alkohola;

3) klepojot un šķaudot to darīt, izmantojot vienreizlietojamās salvetes vai saliektā elkonī;

4) atgriežoties no COVID-19 skartajām zemēm, novērot savu veselību, tai skaitā regulāri mērīt temperatūru un simptomu (paaugstinātas temperatūras, klepus, rīkles iekaisuma, apgrūtinātas elpošanas) parādīšanās gadījumā zvanīt 113;

5) atbildīgi izturēties pret savu veselību arī tad, ja nav būts COVID-19 skartajās zemēs, un saslimšanas simptomu gadījumā vērsties pie medicīnas darbiniekiem, nedoties uz darbu un neapmeklēt publiskas vietas;

6) sekot līdzi uzticamai informācijai masu saziņas līdzekļos (piemēram, sabiedriskajos medijos).

Vīruss lielākos draudus rada tiem cilvēkiem, kuri jau slimo ar kādu citu saslimšanu. Šo cilvēku uzdevums ir atbildīgi izturēties pret savu veselības stāvokli un ārstēt pamatslimību, lietojot ārsta izrakstītos medikamentus, un izpildīt viņa sniegtos norādījumus. Ieteikums, kas ir aktuāls visiem, kam ir tāda iespēja - vairākas reizes nedēļā aktīvi kustēties vismaz pusstundas garumā, vislabāk svaigā gaisā. 

To visu ņemot vērā, aicinām saglabāt mieru un neļauties nepamatotai panikai! Rūpes par savu veselību un personisko higiēnu ir aktuālas visa gada laikā. Sastopoties ar izaicinājumiem sabiedrībā, kristieši ir aicināti nest mieru, cerību, rūpes par līdzcilvēkiem, kā arī sniegt liecību, nezaudējot paļāvību uz Dievu un reizē racionāli pieejot dažādām problēmsituācijām.


Saistībā ar jaunā koronavīrusa Covid-19 infekcijas izplatības riskiem pasaulē,Veselības ministrija aicina visus Latvijas iedzīvotājus ņemt vērā šādus vispārējos piesardzības pasākumus:

1. Stingri aicinām iedzīvotājus nedoties uz Covid-19 skartajām teritorijām,kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi (no 06.03.20. šo valstu saraksts ir Itālija, Japāna, Singapūra, Dienvidkoreja, Irāna, Ķīna). Ar aktuālo šo valstu sarakstu var iepazīties Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā
https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/769

2. Aicinām iedzīvotājus izvērtēt jebkuru ceļojumu, ņemot vērā teritoriju, uz kuru ceļojums plānots, transporta līdzekli, ceļojuma mērķi. Ir jāņem vērā, ka strauji pieaugot saslimstībai ar Covid-19 infekciju, jebkurā valstī, kuru ir skārusi Covid-19 infekcija, var būt jau ieviesti karantīnas pasākumi vai tiek plānots ieviest jaunus karantīnas pasākumus, kas var būtiski ierobežot ceļošanas iespējas un nokļūšanu mājās. Ar informāciju par valstīm, kurās ir paaugstināts risks ceļošanai, var iepazīties Ārlietu ministrijas mājaslapā
https://www.mfa.gov.lv/aktualitates/zinas/65661-aktualizeti-celojuma-bridinajumi-vairakamvalstim

3. Aicinām iedzīvotājus, kas atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas kopš izbraukšanas no minētās teritorijas novērot savu veselības stāvokli, mērot ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113.

4. Aicinām veselības aprūpes darbiniekus, sociālo institūciju darbiniekus, kas strādā ciešā kontaktā ar klientiem, un izglītības iestāžu darbiniekus, kas strādā ar bērniem, un atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās teritorijas nedoties uz darbu, bet atrasties pašizolācijā mājas režīmā. Šajā laika periodā jānovēro savs veselības stāvoklis, mērot ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113 un ārstu informēt par savu ceļojumu. Aicinām nedoties pašam uz ārstniecības iestādi, bet ar ģimenes ārstu sazināties telefoniski.

5. Aicinām bērnus, kas atgriezušies no Covid-19 skartajām teritorijām, kurām piemēroti īpašie piesardzības pasākumi, 14 dienas pēc izbraukšanas no minētās teritorijas nedoties uz izglītības iestādi, bet atrasties pašizolācijā mājas režīmā. Šajā laika periodā jānovēro bērna veselības stāvoklis, mērot ķermeņa temperatūru 2 reizes dienā – no rīta un vakarā. Ja parādās kādas akūtas elpošanas ceļu infekcijas pazīmes (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi), nekavējoties zvanīt 113.

6. Aicinām vecākus, kas plāno doties ārvalstu ceļojumā ar bērniem, informēt izglītības iestādi par valsti, uz kuru plānots doties, ceļojuma laiku un vietu, lai izglītības iestāde sadarbībā ar epidemiologiem varētu plānot Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumus iestādē.

7. Aicinām personas, kurām ir apstiprināta Covid-19 infekcija vai kurus Slimību profilakses un kontroles centra epidemiologi ir atzinuši par Covid-19 pacienta ciešām kontaktpersonām, stingri ievērot karantīnu un epidemiologa un ārstniecības personas norādījumus, lai nepakļautu inficēšanās riskam apkārtējos.

8. Aicinām visus iedzīvotājus ar akūtām elpošanas ceļu infekcijas pazīmēm (iesnas, klepus, rīkles iekaisums, paaugstināta ķermeņa temperatūra, elpošanas traucējumi) ievērot mājas režīmu, nedoties uz darbu un neapmeklēt sabiedriskas vietas. Īpaši izvairīties no kontakta ar senioriem, personām ar hroniskām slimībām un imūndeficītu.

9. Aicinām visus iedzīvotājus ievērot individuālos piesardzības pasākumus:

• mazgāt rokas ar ziepēm vismaz 20-40 sekundes atbilstoši Slimību
profilakses un kontroles centra rekomendācijām https://spkc.gov.lv/lv/profesionali/ieteikumi-skolam-un-bernudarzi/get/nid/19;

• klepojot un šķaudot nosegt muti un degunu ar vienreizlietojamo salveti, kuru pēc lietošanas izmest atkritumos, un pēc tam nomazgāt rokas; ja nav vienreizlietojamās salvetes vai kabatlakatiņa, klepot vai šķaudīt iekšējā elkoņa locītavas virsmā (piedurknē), bet nedarīt to plaukstā;

• ievērot ne mazāk kā 2 metru distanci no personām ar akūtām elpceļu
infekcijas pazīmēm.

Aicinām būt atbildīgiem pret savu un apkārtējo veselību. Vēršam uzmanību, ka Epidemioloģiskās drošības likums nosaka to, ka personas pienākums ir nepakļaut citas personas inficēšanās riskam un personai ir pienākums pildīt epidemiologa norādījumus, lai novērstu inficēšanās risku citu cilvēku veselībai. Mājas karantīnas režīma neievērošana ir Epidemioloģiskā drošības likuma pārkāpums, kam var tikt piemērots administratīvais sods.PROFILAKSE KORONVĪRUSA PANDĒMIJAS LAIKĀ 


Šobrīd visa Eiropa un pasaule cīnās ar koronvīrusu un tā izraisītajām sekām, tāpēc tas ir liels pārbaudījums jebkurai sabiedrībai. Vācijā tiek oficiāli uzskatīts, ka ar šo infekciju pārslimos apmēram 70% sabiedrības. Vācijas vadošais virologs un profesors Kristiāns Drostens (Chistian Drosten) ir paziņojis, ka koronvīruss Covid-19 ir ļoti bīstams vecākiem cilvēkiem. Virologs prognozē, ka vecuma grupā virs 65 gadiem starp visiem saslimušajiem ar koronvīrusu Covid-19 izdzīvos tikai ¾ jeb 25% var nomirt. 

Lai Vācijas medicīniskā sistēma varētu pievarēt šo pandēmiju ar mazākiem zaudējumiem sabiedrībai, tagad ir izstrādāts 10 noteikumu plāns, kas sabiedrībai ir jāievēro:

1. Masu pasākumi un lielas pulcēšanās vietas

Vācijas Veselības ministrs Jens Spahn iesaka neapmeklēt pasākumus un lielas cilvēku pulcēšanās vietas. Šobrīd Vācijā ir aizliegts rīkot pasākumus, kas ir lielāki par 50 cilvēkiem.

2. Roku mazgāšana.

Labākais līdzeklis pret koronvīrusu ir roku mazgāšana (20-40 sekundes) ar ziepēm.

3. Dezinfekcijas līdzekļi

Vācijā tiek lūgts sabiedrībai neizpirkt veikalos (lielos daudzumos) visus dezinfekcijas līdzekļus, jo tie ir vairāk nepieciešami medicīnas personālam, slimnīcām un dažādiem valsts dienestiem, kuri rūpējas par sabiedrisko kārtību.

4. Klepot un šķaudīt

Abas lietas darīt tikai savas rokas elkoņa locītavā.

5. Sveicināšanās

Atteikties no sarokošanās.

6. Sabiedriskais transports.

Brauciena laikā ir ieteikts ieturēt distanci 1 - 2 metru attālumā. Ja esat izmantojuši rokturus, tad neskaraties savai sejai (mazgājiet rokas!). Vīrusi uz rokturiem var izdzīvot vairākas stundas.

7. Karantīna.

Ja veselības dienesti potenciālajam slimniekam ir noteikuši karantīnu, tad viņam stingri ir jāpaliek mājās!

8. Sniedzat palīdzību!

Ja pazīstat cilvēkus, kuri ir daudz lielākās briesmās nekā jūs, jo ir vecāki, slimāki un nedrošāki, tad palīdzat viņiem iepirkties un uzturat telefonisku kontaktu.

9. Sargiet savus vecvecākus!

Nekādā gadījumā bērnus un mazbērnus nesūtiet pie saviem vecākiem vai vecvecākiem, jo bērni koronvīrusu izslimo gandrīz nemanot, bet viņi šobrīd ir lielākie vīrusa pārnēsātāji.

10. Lielveikali.

Saplānojiet savu iepirkuma grozu pirms veikala apmeklējuma, lai nav lieki jāuzturas lielveikalā. Veikala preces pēc pieskaršanās nelikt atpakaļ plauktā.


‌‌ 


LITĀNIJA SĒRGAS LAIKĀ

Kungs Dievs, mūsu Dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!
KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ

Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:
http://www.vipirro.blogspot.com/

Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā:
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/


ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS

ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU
Iznāk kopš 1920. gada janvāra

SvetdienasRits

Iznāk reizi mēnesī
LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS 

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050, tālrunis +371 67224911

Redaktore Inga Reča

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!

Abonēšanas indekss: 1095
Abonēšanas maksa: mēnesim EUR 1,70; 6 mēnešiem EUR 10,20; gadam: EUR 17,70
Abonē: www.abone.pasts.lv , zvanot 67008001 vai 27008001, pasta nodaļās vai pie pastnieka.

Dieva Vārds aprīlim:

Tāpat arī mirušo augšāmcelšanās - sēts top iznīcībā,bet augšāmceļas neiznīcībā.

Apustuļa Pāvila 1. vēstule korintiešiem 15:42

 
   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »