Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
Litānijas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 


LITĀNIJAS
‌LITĀNIJA SĒRGAS LAIKĀ

Kungs Dievs, mūsu Dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!


‌PAZEMĪBAS LITĀNIJA

Ak, Jēzu, maigu un pazemīgu sirdi, uzklausi mūs!
No vēlēšanās, lai tiktu godināts -  JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu slavēts -  JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu mīlēts  - JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu slavēts - JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu sumināts - JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu izvirzīts citiem priekšā - JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu lūgts citiem kā padomdevējs - JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No vēlēšanās, lai tiktu atzīts – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani pazemot – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani atstumt – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani nonievāt –  JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani apmelot –  JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka es varētu tikt aizmirsts – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka es tiktu padarīts smieklīgs – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu ar mani nepatiesi apieties – JĒZU, ATBRĪVO MANI!
No bailēm, ka kāds varētu mani nepareizi turēt aizdomās – JĒZU, ATBRĪVO MANI!

KUNGS, lai citi tiek par mani vairāk cienīti – AK, JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!
Lai citi tiek par mani vairāk mīlēti – AK, JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!                         
Lai citu domas pasaules priekšā ir vērtīgākas, turpretī mani uzskati kļūst vienmēr mazvērtīgāki – AK, JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!              
Lai citu lūgumi atrod dzirdīgas ausis,
bet mans lūgums lai tiek nobīdīts malā - AK, JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!   
Lai citi tiktu vairāk ievēroti, turpretī es atstāts novārtā – AK, JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!
Lai citi kļūtu svēti, bet man palīdzi iespēju robežās kļūt svētākam – AK, JĒZU, DOD MAN ŠĪS VĒLĒŠANĀS ŽĒLASTĪBU!

 Ak, JĒZU, dod man spēku to vienmēr no jauna vēlēties!

LITĀNIJA  (no 1928.g. Agendas)
(Litānija tiek lūgta Lielā Piektdienā, Klusā Sestdienā, Lielā Lūdzamā dienā, Mūžības svētdienā jeb Mirušo piemiņas dienā, Vecgadā, grēknožēlas dienās un  sēru dievkalpojumos)

 L. - liturgs, D. - draudze

 L. Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies!
Kungs, Dievs Tēvs debesīs,
Kungs, Dievs Dēls, pasaules Pestītājs,
Kungs Dievs Svētais Gars:

D. Apžēlojies par mums!

L. Esi mums žēlīgs!

D. Saudzi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

L. Esi mums žēlīgs!

D. Palīdzi, mīļais Kungs un Dievs!

L. No visiem grēkiem,
no visas maldīšanās, no visa ļauna, no velna viltības un pievilšanas, no ļaunas ātras nāves, no sērgām un dārgiem laikiem, no kara un asins izliešanas, no dumpjiem un šķelšanās, no krusas un negaisa, no uguns un ūdens briesmām, no mūžīgās nāves,

D. Pasargi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Caur Tavu svēto dzimšanu,
caur Tavu nāves cīnīšanos un asiņainiem sviedriem, caur Tavu krustu un nāvi, caur Tavu svēto augšāmcelšanos un debesbraukšanu, mūsu pēdējā stundā, Pastarā tiesā,

D. Palīdzi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Mēs, nabaga grēcinieki, lūdzamies:
paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs, valdi un vadi Savu svēto kristīgo draudzi, uzturi visus Baznīcas kalpus šķīstus mācībā un dzīvošanā, novērs ļauno pulcēšanos un apgrēcības, ved atpakaļ visus, kas maldās un pievilti, samin Sātanu zem mūsu kājām, sūti uzticīgus strādniekus Savā pļaujamā, dod Savu Svēto Garu un spēku Saviem vārdiem, palīdzi visiem noskumušiem un izmisušiem un iepriecini tos.

D. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Dod mieru un vienprātību visiem valdniekiem un valdībām,
svētī un pasargi mūsu draudzes, skolās uzturi dievbijīgus skolotājus un godīgu dzīvošanu, laulātiem dod mieru un uzticību, parādies ar palīdzību visiem, kas bēdās un briesmās, sargi visas grūtās un dzemdētājas, kopi un glabā visus bērnus un neveselos, izpestī un atsvabini tos, kas bez vainas cietumā, aizstāvi un apgādā visas atraitnes un bāreņus, apžēlojies par visiem cilvēkiem.

D. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Piedod mūsu ienaidniekiem, vajātājiem un zaimotājiem un atgriezi tos,
veicini visus godīgus darbus, dod zemes augļiem augt un labi izdoties, un paklausi mūs žēlīgi.

D. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Ak Jēzu Kristu, Dieva Dēls,

D. Paklausi, mīļais Kungs un Dievs!

L. Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus,

D. Apžēlojies par mums!

L. Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus,

D. Apžēlojies par mums!

L. Ak Tu Dieva Jērs, kas nesi pasaules grēkus,

D. Dod mums Savu mieru!

L. Kristu, paklausi mūs! Kungs, apžēlojies! Kristu, apžēlojies!

D. Kungs, apžēlojies par mums!


ADVENTA LAIKA LITĀNIJA

Ak Dievišķā gudrība, Vārds, kas iziet no Visaugstākā, Tu aptveri sākumu un galu, un valdi ar spēku un mīlestību, nāc un māci mums pareizo ceļu, lai mēs kļūtu gudri, nāc un nekavējies –  
Jā, Kungs Jēzu, nāc!

 Ak Kungs, Tu savas tautas Vadoni, kas Tu liesmojošā ērkšķu krūmā esi parādījies un esi runājis ar Tavu svēto praviešu muti, nāc un atpestī mūs ar Tavu izstiepto roku, nāc un nekavējies –
Jā, Kungs Jēzu, nāc!

Ak tu gaišā Rīta Zvaigzne, Tu Zīme, kas parādīta visu tautu priekšā, Tavā priekšā noliecas ķēniņi, pēc Tevis vaicā pagāni, nāc un atpestī mūs, nāc un nekavējies –
Jā, Kungs Jēzu, nāc!

Ak Tu Debesu Valstības Atslēga un Dieva nama Scepteris, kas Tu atdari, un neviens nespēs slēgt, kas Tu aizslēdz un neviens nespēs atdarīt, nāc un izved Tavus saistītos no nebrīvības, nāc un nekavējies –
Jā, Kungs Jēzu, nāc!
 

Ak Tu mūžīgās Godības Atspīdums, Tu taisnības Saule, nāc un apgaismo tos, kas sēž tumsā un nāves ēnā, nāc un nekavējies –
Jā, Kungs Jēzu, nāc!
 

Tu tautu Ķēniņ un viņu visu Mierinājums, Tu dārgais stūra Akmeni, kas droši pamatā likts, nāc jel darīt svētīgus Tavus radījumus, kurus Tu no zemes pīšļiem esi darinājis, nāc un nekavējies –
Jā, Kungs Jēzu, nāc!

Ak Tu uzvaras Valdniek, mūsu Ķēniņ un Vadītāj, Tu visu pagānu Ilgojums un viņu Atpestītājs, nāc mūsu pestīšanas dēļ, Kungs un Dievs, nāc un nekavējies –
Jā, Kungs Jēzu, nāc!

Kungs, mēs Tevi lūdzam, palīdzi savai tautai modrīgi gaidīt uz Tava Dēla atspīdēšanu, lai tad, kad Viņš celsies šo pasauli piemeklēt taisnībā, Viņš mūs neatrastu grēku miegā, bet darbīgus Viņa kalpošanā un priecīgus Viņa Baznīcā un draudzē, un mēs ar Viņu ieietu Debesu kāzu namā, caur Viņu, mūsu kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas līdz ar Tevi Svētā Gara vienībā dzīvo un valda no mūžības uz mūžību! 

Kungs Jēzu Kristu, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies!


ZIEMSVĒTKU SVĒTVAKARA LITĀNIJA

 Kungs, kas Tu dzimis lopu kūtiņā,
Kungs, kas Tu gulēji silītē,
Kungs, kas Tu nāc pie mums nabadzībā un pazemībā,
Kungs, kas Tu nāc kā miera Ķēniņš,
Kungs, ka Tu nāc pie mums mīlestībā –
Visi: Apžēlojies par mums!

 Pasaules lepnie un varenie nav Tevi atzinuši,
Paštaisnajiem un liekuļiem Tu biji piedauzība,
Izsalkušajiem Tu lauz dzīvības Maizi,
Izslāpušos Tu atspirdzini ar Savu žēlastību,
Saistītajiem Tu nes brīvību,
Grēciniekiem Tu nes pestīšanu,
Tu spēcini pagurušos,
Tu apmeklē atstātos un pamestos,
Tu nes mūsu sāpes,
Tu pazīsti kārdināšanu un pārbaudes smagumu,
Tu pazīsti visu sarūgtinājumu,
Tu nāc pie mums, lai mums kalpotu –
Visi: Apžēlojies par mums!

 Mēs, nabaga grēcinieki, lūdzamies –
Spēcini Tavu draudzi mīlestībā un upuru nešanas spēkā,
Dari visus tās locekļus labprātīgus kalpošanā,
Visiem krietniem darbiem dod paliekamus augļus,
Ved kopā visus, kas Tevi pielūdz,
Uzcel Tavu valstību mūsu vidū,
Sapulcē un uzturi visus Tavus svētos,
Visos cīniņos dod mums Tavu mieru,
Visā nakts tumsā ļauj uzvarēt ar Tavu gaismu,
Un paklausi mūs līdz ar visiem Taviem ļaudīm –
Visi: Apžēlojies par mums!

 Kungs, mūsu Dievs, kas Tu skaistajai Rīta Zvaigznei, Tavam mīļajam Dēlam, Jēzum Kristum esi licis uzaust pār mums –
Mēs priecājamies par Viņa žēlastības pilno piedzimšanas Gaismu pār grēka un nāves tumsību un lūdzam Tevi –
Dod mums, ka mēs, priecādamies par tavu apsolījumu piepildījumu, spētu dzīvot kā Tavi bērni, visā atziņā un mīlestībā pieaugdami, Tev paliekamus augļus nesdami –caur Viņu, mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi un Svēto Garu, dzīvo un valda no mūžības uz mūžību!

 Visi: Kungs Jēzu Kristu, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies! Āmen!

 

KRISTUS PIEDZIMŠANAS SVĒTKU LITĀNIJA

  Kungs Dievs, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Tu esi miesā tapis Vārds, apžēlojies par mums!
Tu Jaunavas Dēls, apžēlojies par mums!
Tu Spožā Rīta Zvaigzne, apžēlojies par mums!
Tu ticīgo Mierinājums, apžēlojies par mums!
Tu tautu Svētība, apžēlojies par mums!
Tu, kura piedzimšanu pasludināja eņģelis, apžēlojies par mums!
Tu, kas Jaunavas Marijas klēpī gulēji, apžēlojies par mums!
Tu, kuram debesu pulki dzied slavu, apžēlojies par mums!
Tu, kas esi nācis kā Gaisma, lai mūs apgaismotu, apžēlojies par mums!
Tu, kas esi nācis kā Dzīvības Maize, lai paēdinātu izsalkušos, apžēlojies par mums!
Tu, kas esi nācis, lai slimos dziedinātu, apžēlojies par mums!
Tu, kas esi nācis kā Pestītājs, lai atbrīvotu savu tautu no grēka varas, apžēlojies par mums!

Lai top slavēts Tavs svētais Vārds, Tu visžēlīgais Dievs un Tēvs, kas esi mums dāvinājis savu Dēlu,
Tu, kas Viņā mūs esi darījis par Taviem bērniem un mūžīgās dzīvības mantiniekiem,
Mēs Tevi lūdzam: palīdzi, lai mēs caur šo Tavas mīlestības Brīnumu topam stiprināti ticībā, un Tavs miers piepilda mūsu sirdis; caur tavu Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu, kas līdz ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi.
Āmen 


GADA NOSLĒGUMA LITĀNIJA

Visspēcīgais mūžīgais Dievs, Tu, kas valdi no mūžības uz mūžību, Tu esi radījis visu plašo pasauli un mūs darījis pēc Savas līdzības, visi, kas dzīvo, lai teic Tavu Vārdu, un visa radība lai pagodina Tevi, mēs Tevi pielūdzam un saucam:
Gods Tev, Kungs, un pateicība!

 Mēs slavējam Tevi, Tēvs, Dēls un Svētais Gars, kas esi visa sākums un gals, kas esi mums dāvājis pestīšanu un uzcēlis Savu draudzi, mēs Tevi pielūdzam un saucam:
Gods Tev, Kungs, un pateicība!

 Tu ļauj mums šodien noslēgt Tavas žēlastības gadu, Tu esi mūs glābis no tumsas un nāves varas, caur Tavu Dēlu Tu esi mums dāvājis Dzīvības Maizi, mēs Tevi pielūdzam un saucam:
Gods Tev, Kungs, un pateicība!

 Tu esi mūs glābis no briesmām un nelaimēm, Tu esi licis mūsu darbam izdoties, līdz šejienei Tu esi mūs vadījis, un Tava žēlastība ir jauna ik rītus, mēs Tevi pielūdzam un saucam:
Gods Tev, Kungs, un pateicība!

 Liec augt plašumā Tavai Baznīcai visā pasaulē, lai visi ceļi locītos Jēzus Kristus vārdā, un visas mēles apliecinātu un teiktu: "Tas Kungs ir mūsu spēks un taisnība", jo Tu esi par patvērumu un glābšanu visām tautām, mēs Tevi pielūdzam un saucam:
Gods Tev, Kungs, un pateicība!

 Kungs Dievs, mēs Tevi lūdzam: liec piepildīties Tavas tautas ilgām un cerībām, un ved to pretī tai dienai, kad mēs miesā tiksim pestīti un Tevi varēsim skatīt vaigu vaigā, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas līdz ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda no mūžības uz mūžību.
Āmen.

  

LITĀNIJA PĒC ATSPĪDĒŠANAS, PIRMS CIEŠANU LAIKA

 Kungs Jēzu Kristu, Tu esi nācis, lai mūs svētītu, lai darītu mūs veselus un dotu mums Tavu patieso, pilnīgo mieru. Tu redzi, Kungs, ka mūsu sirds ir rūpju plosīta, maldu apmulsināta, tumsas un kārdinājumu nomākta, mēs Tevi lūdzam: visi - Apžēlojies par mums!

 Kungs, Tu esi nācis, lai sirds patiesība un miers mājotu mūsu starpā. Tu negribi salauzt ielūzušu niedru un izdzēst kvēlojošu dakti,mēs Tevi lūdzam: visi - Apžēlojies par mums!

 Kungs, uzklausi mūsu lūgšanu, klausi mūsu sirds lūgšanas balsi, neatmet mūs no Sava vaiga, Kungs, mūsu Pestītāj, jo Tu svētī tos, kas Tevi bīstas un rotā tos ar žēlastību un apžēlošanām, mēs Tevi lūdzam: visi - Apžēlojies par mums!

 Mūsu sirds turas pie Tava vārda: "Meklējiet Manu vaigu!", tādēļ mēs arī meklējam Tavu vaigu - neatraidi mūs, neatrauj no mums Tavu roku, Dievs, mūsu Pestītāj, jo Tu esi mūsu Glābējs un Palīgs, mēs Tevi lūdzam: visi - Apžēlojies par mums!

 Mūsu dienu mērs ir septiņdesmit gadu, un, ja kas spēcīgs, astoņdesmit gadu, un mēs esam grūtumu un grēku varā, vainās un pārkāpumos saistīti, bet Tu, Kungs, esi Tas, kas Savus gūstītos ļaudis no kalpības izved brīvībā, mēs Tevi lūdzam: visi - Apžēlojies par mums!

 Šeit mums nav paliekama vieta, svešinieki un piemājotāji mēs esam pasaulē, vienatnības mākti, baiļu un šīs pasaules nemiera dzīti, bet Tu, Kungs, salauz dzinēja dzenuli un noņem jūgu no mūsu pleciem, mēs lūdzam Tevi: visi - Apžēlojies par mums!

 Kungs, dod, ka mēs, kas ar asarām sējam, reiz ar gavilēm pļautu, un dod mums žēlastību, ka Tavā Pļaujas Dienā mēs paši kā briedušas vārpas no svētas sēklas auguši, būtu uzņemti Tavā mūžīgajā Valstībā, caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kas ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda mūžīgi mūžam!
Visi: Kungs Jēzu Kristu, Tu Kungs un Dievs, Tu Kungs un Dievs, paklausi, ko mēs lūdzamies!
Āmen


LITĀNIJA GAVĒŅA LAIKĀ

  Kungs, šī brīža klusumā mēs nākam pie Tevis, mēs, kas bijām pamesti un pazuduši, kas staigājām zem Tavas dusmības mākoņa, kas savu sirdi bijām atsvešinājuši no Tevis, kas Tavu laipnību apsmējām un Tavu pacietību noniecinājām, kas Tevi nodevām un pie krusta piesitām.

Kristu, tu ērkšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi:

 Kungs, apžēlojies !

 Bez Tevis mēs esam kā vītušas lapas, kā dūmi, kas izklīst vējā, nāves bezdibenim mēs esam nolemti, ja Tu mūs neizglāb no ļaunā varas un neatbrīvo mūs no saitēm, kas mūs sasaista. Pārmāci mūs, bet neatstāj nāvē, neatņem mums savas žēlastības mierinājumu un Tava vaiga spožumu.

Kristu, Tu ērkšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi:

 Kungs, apžēlojies !

 Tu esi kļuvis cilvēks un mūsu brālis, draugs nabagajiem un stiprinājums grūtsirdīgajiem. Tu darīji mūsu sāpes par savējām un uzņēmies visas mūsu vainas, Tu dzirdināji zemi ar savām Asinīm un paliki uzticīgs līdz nāvei, Tu nāc piepildījumā un paliec pie mums līdz pasaules galam.

Kristu, Tu ērkšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi:

 Kungs, apžēlojies !

 Aizdedz mūsos Tavu uguni, lai Tava mīlestība uzvar visā pasaulē, velc savējos pie sevis savā svētajā spēkā un atspirdzini mūs ar savu žēlastību, paliec Tu cietējiem mierinājums un mirstošajiem drošība un uzvara, izlauz tu ceļu un vairo savu valstību, lai tā nebeidz augt un plesties plašumā.

Kristu, Tu ērkšķiem kronētais, Tu pie krusta paaugstinātais, mēs saucam uz Tevi:

 Kungs, apžēlojies !       

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

 Apžēlojies par mums!   

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

 Apžēlojies par mums!   

Dieva Jērs, kas nes pasaules grēkus,

 Dod mums Savu mieru!


LITĀNIJA CIEŠANU LAIKĀ

 Par šo namu, kas svētīts Tavam godam un Tavai patiesībai, un par visiem, kas šeit ienāk un iziet, par visiem labajiem un ļaunajiem, par taisnajiem un netaisnajiem, par visiem godbijīgajiem un par tiem, kas nekas nav svēts, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem tiem kristīgajiem, kas Dieva baušļus netur, kas pie atšķirtiem galdiem lauž Viņa Maizi, kuru gaisma ir apdzisusi un kuru sāls ir kļuvusi nederīga, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem šīs pasaules varenajiem un spēcīgajiem, kuru priekšā tautas dreb un kuri Tavā priekšā ir tikai pīšļi, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem vajātajiem un viņu vajātājiem, par tiem, kas mocīti un viņu mocītājiem, par visiem, kas zaimo, nicina un lād, un par viņu upuriem, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem cilvēkiem, kuri cieš izsalkumu un slāpes, izsalkumu pēc maizes, izsalkumu pēc mīlestības, izsalkumu pēc brīvības, izsalkumu pēc Dieva, par visiem, kas bez pajumtes un kas izdzīti, par visiem nonicinātajiem un beztiesīgajiem, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem, kas ir bailēs un rūpēs, kas baiļojas savas dzīvības dēļ, par tiem, kurus nāve aplaupījusi, par visiem aizmigušajiem un par mums visiem līdz mūsu pēdējai stundai un paciešanai, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem jauniešiem, kas sava mūža plaukuma gados, par visiem vecajiem, kas iet pretī sava mūža pēdējam nobriedumam, par visām dienām, ko Tu mums dāvini, lai tās būtu Tev svētītas, mēs tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem aklajiem un mēmajiem, par miesīgi un garīgi nonīkušajiem, par visiem, kas maldās un savā garā neveseli, par cilvēkiem, kam nepieciešama īpaša aprūpe un paciešana, un par visiem tiem, kas viņus kopj, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem smagi piemeklētajiem, kas cieš savā dzīvē, kuru ilgošanās palikušas nepiepildītas un kuru cerības ir apraktas, lai viņi nekļūtu savās sirdīs cieti un rūgti, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par spēcīgajiem, kas savu likteni veido, kam laime un sekmes iet līdz, kas dzīvē un pasaulē nozīmīgi, un par viņu dvēseli, lai tā nekļūtu samaitāta, mēs Tevi lūdzam: Apžēlojies par mums!

 Par visiem tiem, kas ar darba rīkiem un mašīnām darbojas, par visiem, kas ir ceļā satiksmes līdzekļos, kuģos un lidmašīnās, lai neuzmanība un nolaidība nekļūtu viņiem par postu, mēs Tevi lūdzam:
Apžēlojies par mums!

 Par visiem tiem, ar kuriem mēs kopīgi dodamies darbā, par tiem, kas meklē sev prieku vai cieš sāpes un tomēr ir vientuļi, jo neviens neņem vērā otru, mēs Tevi lūdzam: Apžēlojies par mums!

 Par visu šo skaisto pasauli un par cilvēkiem uz tās, kas viens otram dara sāpes, apskauž un ienīst, un par visas radības ilgošanās pilno gaidīšanu, mēs Tevi lūdzam: Apžēlojies par mums!

 Raugi, uz Tevi ilgodamās gaida Tava draudze, uz Tevi gaida visi, kas mīļo Tavu atspīdēšanu, neļauj mums aiziet pazušanā, bet palīdzi mums ar Tavu spēku un Tavu spēcīgo roku caur mūsu Kungu Jēzu Kristu, Tavu Dēlu, kurš ar Tevi un Svēto Garu dzīvo un valda no mūžības uz mūžību!


SVĒTĀ GARA LITĀNIJA I 

L. – liturgs, D. - draudze

 L. Kungs, apžēlojies,
Kristu, apžēlojies,
Kungs, apžēlojies,
Kristu, paklausi mūs!

 L. Dievs Kungs, debesu Tēvs – D. Apžēlojies par mums!Dievs Kungs, Dieva Dēls, pasaules Pestītājs – D. Apžēlojies par mums!
Dievs Kungs, Svētais Gars – D. Apžēlojies par mums!

 L. Tu Tā Kunga Gars,
Tu gudrības un saprašanas Gars,
Tu padoma un spēka Gars,
Tu atziņas un dievbijības Gars,
Tu mīlestības Gars,
Tu prieka Gars,
Tu miera Gars – D. Apžēlojies par mums!

 L. Tu pacietības un laipnības Gars,
Tu ticības un lēnprātības un šķīstības Gars – D. Apžēlojies par mums! 

L. Svētais Dievs, kas Tu pārbaudi sirdis un īkstis,
Svētais Gars, Tu debesu žēlastības Devējs – D. Apžēlojies par mums!

 L. Tu noskumušo Iepriecinātājs,
Tu praviešu Gaisma,
Tu svēto mocekļu Uzvara,
Tu visu Tavu svēto Svaidījums -
Tu eņģeļu Prieks – D. Apžēlojies par mums!

 L. Esi mums žēlīgs!
Saudzi mūs, mīļais Kungs un Dievs!
Esi mums žēlīgs!
D. Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!

 L. No visiem grēkiem,
No visas maldīšanās,
No visa ļauna -
D. Pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

 L. No velna viltus un blēdības,
No maldu mācībām un atkrišanas,
No skaudības un nenovīdības pret brāļiem,
No miesas un dvēseles netīrības,
No kūtrības Tavā kalpošanā,
No visiem ļaunajiem gariem -
D. Pasargi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

 L. Kas Tu no Tēva un Dēla izeji,
Kas Tu Jaunavu Mariju apēnoji,
Kas Tu uz Dieva Dēlu nolaidies,
Kas Tu tiki izliets pār svētajiem Apustuļiem,
Kas Tu draudzi aicināji un to sakopo no visām tautām,
Kas Tu mums svētajā Kristībā liec piedzimt par jaunu,
Kas Tu mūsos mājo -
D. Palīdzi mums, mīļais Kungs un Dievs!

 L. Kas Tu mūs Dieva priekšā aizstāvi ar neizrunājamām nopūtām -
D. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

 L. Mēs, nabaga grēcinieki lūdzamies -
D. Klausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

 L. Visus Tavus Baznīcas locekļus šķīstī un svētī,
Mums visiem dāvā lūgšanas un dievbijības Garu,
Svētī un valdi visas mūsu domas, vārdus un darbus -
D. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

 L. Mūsu sirdis rotā ar pacietību un pazemību,
Aizdedz tās mīlestībai un žēlsirdībai,
Audzini tās dievbijībā,
Izdaiļo tās ar svētu šķīstību,
Darbojies viņās ar Dieva mieru un paturi visus Tavā žēlastībā un vadi uz mūžīgo dzīvību -
D. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

 L. Svētais Gars, Tu Kungs un Dievs - 
D. Apžēlojies par mums!

L. Ak Jēzu Kristu, Tu Dieva Dēls -
D. Paklausi mūs, mīļais Kungs un Dievs!

 L. Ak Tu Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus –
D. Apžēlojies par mums!

L. Ak Tu Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus –
D. Apžēlojies par mums!

L. Ak Tu Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus –
D. Dod mums Tavu mieru!

Visi: Kristu, paklausi mūs!
Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies!


SVĒTĀ GARA LITĀNIJA II

 Dievs Tēvs debesīs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

Svētais Gars, kurš izej no Tēva un Dēla - visi: NĀC MŪSOS!

Svētais Gars, kurš esi Kungs - visi: NĀC MŪSOS!          

Svētais Gars, no kura Jēzus tika ieņemts Jaunavas Marijas klēpī - visi: NĀC MŪSOS!

Svētais Gars, ikvienas žēlastības Avots, gudrības un saprāta Gars - visi: NĀC MŪSOS!

Padoma un spēka Gars - visi: NĀC MŪSOS!

Zinību un dievbijības Gars - visi: NĀC MŪSOS!

Dieva bijāšanas Gars - visi: NĀC MŪSOS!

Ticības, cerības un mīlestības Gars - visi: NĀC MŪSOS!

Taisnības un svētuma Gars - visi: NĀC MŪSOS!

Patiesības un gaismas Gars - visi: NĀC MŪSOS!

Tēva un Dēla dāvana - visi: NĀC MŪSOS!

Gars, kurš no augšienes nonāci pār apustuļiem - visi: NĀC MŪSOS!

Nemaldības Gars, kurš vadi Baznīcu - visi: NĀC MŪSOS!

Dieva pieņemto bērnu Gars - visi: NĀC MŪSOS!

Dedzīgā mīlestība, kas izlieta mūsu sirdīs - visi: NĀC MŪSOS!

Svētais Gars, kurš iedves mums labo - visi: NĀC MŪSOS!

Svētais Gars, kurš novērs mūs no ļaunā - visi: NĀC MŪSOS!                                                  

Svētais Gars, kurš pasargā mūs no dēmoniem - visi: NĀC MŪSOS!                                          

Svētais Gars, kurš atbrīvo mūs no kārdinājumiem - visi: NĀC MŪSOS!                                   

Svētais Gars, kurš mūs dziedini un šķīstī - visi: NĀC MŪSOS!                                                  

Svētais Gars, kurš mūs padari par savu Svētnīcu - visi: NĀC MŪSOS!                                      

Svētais Gars, kurš vērs mūsu uzmanību uz eņģeļu pamudinājumiem – visi: NĀC MŪSOS!       

Svētais Gars, kurš iedvesmo mūs uz patiesu lūgšanu - visi: NĀC MŪSOS!                                 

Pielūgsmes un slavēšanas Gars - visi: NĀC MŪSOS!                                                                   

Aizlūgumu un svētības Gars - visi: NĀC MŪSOS!                                          

Paļāvības un uzticēšanās Gars - visi: NĀC MŪSOS!                                                        

Lēnprātības un pazemības Gars - visi: NĀC MŪSOS!                                                      

Žēlsirdības un pacietības Gars - visi: NĀC MŪSOS!                                                         

Maiguma un līdzcietības Gars - visi: NĀC MŪSOS!                                                        

Mierinājuma un prieka Gars - visi: NĀC MŪSOS!                                                           

Svētais Gars, kurš esi mūsu vienīgais Spēks - visi: NĀC MŪSOS!                                  

Atbrīvošanas un uzvaras Gars - visi: NĀC MŪSOS!                                                         

Svētais Gars, mūsu Kungs un mūsu Dievs - visi: NĀC MŪSOS!

 Svētais Gars, kurš mīli mūs, uzklausi mūsu lūgšanu!Svētais Gars, kuru mēs apbēdinām, piedod mums.

Visi: MĒS TEVI PIELŪDZAM UN TEVI MĪLAM!  Āmen

SVĒTO PĒTERA UN PĀVILA LITĀNIJA LŪDZAMA 29.JŪNIJĀ

Kungs, apžēlojies,
Kristu, apžēlojies!
Kungs, klausi mūs!
Kungs, uzklausi mūs!

 Dievs Tēvs Debesīs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!

 Svētais Pēteri un svētais Pāvil, Baznīcas pīlāri, lūdziet par mums!
Svētais Pēteri un svētais Pāvil, dzimstošās Baznīcas kuģazīmes, lūdziet par mums!
Svētais Pēteri un svētais Pāvil, kas nodevāt mums Kristus Evaņģēliju, lūdziet par mums!
Svētais Pēteri un svētais Pāvil, godpilnie Jēzus Kristus apustuļi un mocekļi, lūdziet par mums! 
Svētais Pēteri, pirmais no Jēzus divpadsmit apustuļiem, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kuru Jēzus padarīja par cilvēku zvejnieku, lūdz par mums! 
Svētais Pēteri, kurš atzini Jēzu par Kristu, dzīvā Dieva Dēlu, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, uz kura Jēzus uzcēla savu Baznīcu, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kuram pieder Debesu Valstības atslēgas, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, Jēzus Godības liecinieks Apskaidrošanas kalnā, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš rūgti raudāji par to, ka biji noliedzis Jēzu, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš trīsreiz Jēzum apliecināji savu mīlestību, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš izdzini nešķīstos garus, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kura ēna dziedināja slimos, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš Jopē uzmodināji Tabitu no miroņiem, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš priecājies, ka tiki šaustīts Jēzus Vārda dēļ, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kuru Kunga eņģelis atbrīvoja no cietuma, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš aicini mūs uz atgriešanos un grēku nožēlu, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš mudini mūs uz līdzcietību un brāļu mīlestību, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš mums saki, lai pretojamies velnam – rūcošajam lauvam, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš mūs brīdini no viltus mācītājiem, lūdz par mums!
Svētais Pēteri, kurš atdevi savu dzīvību par Jēzu un Baznīcu, lūdz par mums!

 Svētais Pāvil, Kristus Jēzus apustuli no Dieva gribas, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, izvēlētais Kristus Vārda nešanai pagānu tautām, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, Svētā Gara nošķirtais un misijā sūtītais, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, caur kuru Kungs mums mācījis savus noslēpumus, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, kurš sludināji Evaņģēliju laikā un nelaikā, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, pilnīgais Kristus sekotāj, lūdz par mums!Svētais Pāvil, Kristus sūtni izlīgšanai, lūdz par mums!Svētais Pāvil, kurš cietumā dziedāji slavas dziesmas Dievam, lūdz par mums!
Svētais Pāvil – apvainotais, vajātais, apmelotais, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, kurš priecājies, ka cieti Baznīcas dēļ, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, līdz ar Kristu krustā piesistais, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, trešajās Debesīs aizrautais, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, caur kuru Kungs darīja neparastus brīnumus, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, kurš dziedināji slimos un izdzini dēmonus, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, kurš Troadā piecēli jaunekli no miroņiem, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, biedinājums ļaunajiem gariem, lūdz par mums!
Svētais Pāvil, kurš izdzini zīlēšanas garu, lūdz par mums!Svētais Pāvil, kurš tiec pagodināts Kristū Jēzū, lūdz par mums!

 

SVĒTĀ ERCEŅĢEĻA MIHAĒLA (MIĶEĻA) LITĀNIJA LŪDZAMA 29. SEPTEMBRĪ 

 Kungs, apžēlojies!
Kristu, apžēlojies!
Kungs, apžēlojies!
Jēzu Kristu, klausi mūs!
Jēzu Kristu, uzklausi mūs!

 Dievs Tēvs debesīs, apžēlojies par mums!
Dievs Dēls, pasaules Pestītāj, apžēlojies par mums!
Dievs Svētais Gars, apžēlojies par mums!
Svētā Trīsvienība, viens vienīgs Dievs, apžēlojies par mums!
Svētā Marija, eņģeļu Karaliene, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, debesu karapulku virspavēlniek, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, deviņu eņģeļu koru vadoni, lūdz par mums!                           
Svētais Mihaēl, Dieva gudrības piepildītais, lūdz par mums!                          
Svētais Mihaēl, slavas pilnais vadoni, lūdz par mums!                                  
Svētais Mihaēl, spēcīgais cīņā, lūdz par mums!                                               
Svētais Mihaēl, biedinājums ļaunajiem gariem, lūdz par mums!                    
Svētais Mihaēl, Sātana un dumpīgo varu uzvarētāj, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, mūsu atbalsts cīņā ar ļaunumu, lūdz par mums!                    
Svētais Mihaēl, debesu sardzes vadoni, lūdz par mums!                                   
Svētais Mihaēl, uzticīgais Dieva kalps, lūdz par mums!                                 
Svētais Mihaēl, Dieva vēstnesi, lūdz par mums!                                              
Svētais Mihaēl, miera eņģeli, lūdz par mums!                                                  
Svētais Mihaēl, Paradīzes sargs, lūdz par mums!                                             
Svētais Mihaēl, Dieva tautas atbalsts, lūdz par mums!                                    
Svētais Mihaēl, Baznīcas sargs un aizbildni, lūdz par mums!                         
Svētais Mihaēl, mirstošo gādnieks, lūdz par mums!                                          
Svētais Mihaēl, kurš rūpējies par Šķīstītavas dvēselēm, lūdz par mums!
Svētais Mihaēl, kurš izglāb no briesmām, lūdz par mums!Svētais Mihaēl, kurš ieved dvēseles mūžīgajā gaismā, lūdz par mums!

 Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, apžēlojies par mums!

Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, uzklausi mūs!

Dieva Jērs, Kas nes pasaules grēkus, dod mums savu mieru!

LITĀNIJA SĒRGAS LAIKĀ

Kungs Dievs, mūsu Dziedinātāj, parādi līdzjūtību savai cilvēku saimei, kuru nospiež pārbaudījumu, slimību un baiļu nasta! Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Nāc mums palīgā, kad sērga pārņem pasauli. Dziedini slimos, atbalsti un aizstāvi viņu ģimenes un draugus, lai arī viņi netiek aplipināti. Par viņiem un īpaši par kristiešiem slimības skartajās zemēs mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Piešķir mums mīlestības un savaldības garu, lai varam kopīgām pūlēm savaldīt vīrusa izplatību. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dari mūs modrus, uzmanīgus un darbīgus, lai spējam cīnīties arī pret citām slimībām un sērgām, kas nes ciešanas un nāvi daudziem cilvēkiem. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūs no bezatbildības un patmīlības, kas liek mums raizēties tikai par to, lai slimība neskar mūs pašus. Palīdzi iet tālāk par mazdūšību un bailēm, kas pārāk viegli liek mums neievērot savu tuvāko. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Stiprini un sargā visus, kas kalpo sabiedrības veselības aizsardzībā – ārstus, medmāsas, farmaceitus un citus palīdzības darbiniekus, kas riskē ar sevi, lai rūpētos par slimniekiem un viņu ģimenēm. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Iedvesmo, dod atziņu un cerību pētniekiem, kas strādā pie vakcīnas radīšanas. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Uzturi visus uzņēmējus un strādniekus, kuru iztiku apdraud atcelti pasākumi, slēgtas robežas, karantīnas un citi ierobežojumi. Sargā un glāb tos, kuri ir spiesti ceļot. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Vadi tautu vadītājus, lai viņi runā patiesību, attur dezinformāciju un rīkojas taisnīgi, lai visa kopiena varētu piedzīvot dziedināšanu. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Dziedini mūsu pasauli, dziedini mūsu miesu, stiprini mūsu sirdis un prātus. Visos satricinājumos dod mums cerību un mieru. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Paturi savā maigajā apskāvienā visus, kas miruši un šodien mirs. Mierini viņu tuviniekus bēdās un neļauj viņiem nogrimt izmisumā. Mēs Tevi lūdzam,

- Kungs, uzklausi mūs!

Savā mīlestībā piemini visu savu ģimeni – visu cilvēci un pārējo radību.

Āmen!

   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »