Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
Sirdsapziņas izmeklēšana jeb dvēseles spogulis

SIRDSAPZIŅAS IZMEKLĒŠANA
JEB DVĒSELES SPOGULIS1.bauslis

Es esmu Dievs, Tas Kungs, tev nebūs citus dievus turēt Manā priekšā 

 1. Vai tiešām tu savā dzīvē nemīli nevienu un neko vairāk par Dievu?
 2. Vai nav kaut kas, ko tu godā, kam tu klausi un uz ko tu paļaujies vairāk, nekā uz Dievu? (zinātni, mākslu, talantu, pieredzi, naudu, mantu, stāvokli, darbu)?
 3. Vai tu nebīsties no kaut kā vairāk, nekā no Dieva (cilvēkiem, varām, slimībām, trūkuma, neveiksmēm, radiem, vecuma, nāves)?
 4. Vai tu tici Dievam, Dieva vārdam un Baznīcas mācībai?
 5. Vai tu nemētājies savās šaubās kā jūras vilnis? Kādas ir tavas šaubas, ja tās pastāv? (Svarīgi noskaidrot šaubu iemeslus, lai varētu palīdzēt tās pārvarēt.)
 6. Vai neciet no šaubu uzbrukumiem ticības pamatpatiesībām – Jēzum Kristum kā Pestītājam, Ticības apliecībām, Svētajiem Rakstiem (Bībelei), mācībai par taisnošanu Dieva žēlastībā un ticībā?
 7. Vai neesi pieļāvis neticību kādā Dieva nodomā tavā dzīvē?
 8. Vai neesi izvairījies no kāda pienākuma draudzē vai pret savu tuvāko?
 9. Vai ticībā neciet no nejūtīgas, apcietinātas sirds? (Noskaidro tam iemeslu.)
 10. Vai neesi bijis bezdievīgs (oktobrēns, pionieris, komjaunietis, komunistiskās partijas biedrs), piedalījies ateisma propagandā?
 11. Vai neesi sludinājis un izplatījis maldu mācības (austrumu reliģijas, ezotēriku, sektantismu, pagānismu utt.)?
 12. Vai neesi atkāpies no ticības un atgriezies pie pasaulīga cilvēka dzīves veida?
 13. Vai neesi radījis nesaskaņas ticīgajos, draudzē vai Baznīcā ar maldiem, tukšām un melīgām runām, strīdiem, nesaskaņām?
 14. Vai neesi nodevies neticībai, ka Dievs tev nevar piedot kādu smagu grēku?
 15. Vai neciet no vienaldzības ticībā?
 16. Vai tici Debesu spēku – svēto eņģeļu – pastāvēšanai un kritušo eņģeļu (dēmonu) iespaidam uz cilvēku?
 17. Vai nebīsties no Sātana vairāk nekā no Dieva?
 18. Vai neesi vērsies pie burvjiem, zīlniekiem, kāršu licējiem, garu izsaucējiem, vārdotājiem, pūšļotājiem, ekstrasensiem un citiem Sātana kalpiem?
 19. Vai neesi ar viņu palīdzību mēģinājis izbēgt no slimībām un nelaimēm?
 20. Vai pats neesi nodarbojies ar okultismu – maģiju, burvestībām, zīlniecību, horoskopiem, zodiaka zīmēm utt., aizrāvies ar kādām spējām un dāvanām, nenoskaidrojot, vai tās ir no Dieva?
 21. Vai neesi māņticīgs, ticot nelaimīgām dienām, dažādām zīmēm (melniem kaķiem, “nelaimīgiem” datumiem, skaitļiem utt.)?
 22. Vai tu nenēsā amuletus – piem., zodiaka zīmes, čūsku attēlus, simboliku, kuras nozīme tev nav zināma? Vai tavās mājās nav priekšmeti, kuri nākuši no citām reliģijām un sevī satur sātanisma elementus (rituālās maskas, pūķu attēli, pagānisko reliģiju dievu un dieviešu statuetes vai attēli utt.)? Vai tavā mājā nav Sātana attēls – kaut vai kā suvenīrs?
 23. Vai tu nepiedalies kādos svešos reliģiskos rituālos vai Dievu zaimojošās izdarībās vienatnē vai kopīgi ar citiem?
 24. Vai tu neizmanto Bībeli zīlēšanai?
 25. Vai tu neesi slinks uz lūgšanu?
 26. Vai neesi vainojams nepateicībā Dievam?
 27. Vai tu neesi kautrējies pastāvēt par Dieva Vārdu un svētumu apsmējēju un zaimotāju priekšā? 

2.bauslis

Tev nebūs Dieva, sava Kunga, vārdu nelietīgi, velti valkāt, jo Dievs to nepametīs nesodītu, kas Viņa vārdu nelietīgi, velti valkā

 1. Vai neesi zaimojis Dieva vārdu – valodā vai domās?
 2. Vai neesi kurnējis uz Dievu (bēdās, nelaimēs, neveiksmēs, vājumā, slimībās)?
 3. Vai neesi necienīgi izturējies pret svētlietām, bojājis vai apsmējis tās (Sakramentu piederumus, krustus, krucifiksus, svētbildes u.c.)?
 4. Vai vienmēr esi bijis uzmanīgs lūgšanā? Vai dievkalpojumā lūdzies ar lūpām un sirdi? Vai seko Svēto Rakstu lasījumiem, svētrunai, vai iedziļinies dzirdētajā un centies to iegaumēt? Vai katru dienu veltī laiku Dieva apcerei, Svēto Rakstu lasīšanai un lūgšanai?
 5. Vai neesi melīgi zvērējis pie Dieva vārda? Vai neesi pārkāpis zvērestu?
 6. Vai neesi pārkāpis un lauzis Dievam dotos solījumus – ko devi Svētajā Kristībā un Iesvētībā, vai uzņemoties Baznīcas un draudzes amatus?
 7. Vai neesi dievojies un lieki piesaucis Baznīcu un Baznīctēvus?
 8. Vai neesi tikai ārēji reliģiozs?
 9. Vai tu neesi grēksūdzē kaut ko apzināti apslēpis un noklusējis?
 10. Vai dievkalpojumā neesi ar kādu strīdējies?
 11. Vai esi meklējis iespēju izlīgumam ar savu tuvāko pirms dievkalpojuma?
 12. Vai neesi zadzis Bībeli, garīgo literatūru, svētlietas (krustiņus, attēlus utt.)?
 13. Vai veltī laiku ticību stiprinošām pārrunām, diskusijām – Bībeles stundās, Kristus mācekļu skolā, mājas Bībeles studijas grupās, draudzes vakaros?

3.bauslis

Tev būs svēto dienu svētīt

 1. Vai esi svētījis svēto dienu – svētdienu – apmeklējot baznīcu un dievkalpojumu?
 2. Vai tev ir dārgs katrs dievkalpojums?
 3. Vai tu nekavē dievkalpojumu nolaidības dēļ?
 4. Vai tu neesi izvairījies no dievkalpojumiem bez īpaša iemesla?
 5. Vai tu apmeklē dievkalpojumus arī citās Baznīcas svētku dienās?
 6. Vai tu vienmēr ierodies baznīcā ar pazemīgu stāju, bijīgu un ticīgu sirdi?
 7. Vai neesi apmeklējis baznīcu alkohola vai narkotiku reibumā, kaut arī minimālā?
 8. Vai tu ziedo savas draudzes vajadzībām, vai kalpo nevarīgajiem, slimajiem un vecajiem ar žēlsirdības darbiem, apmeklējot tos pēc dievkalpojuma, pārrunājot ar tiem ticības jautājumus un palīdzot tiem praktiski?
 9. Vai tu izmanto svētdienu atpūtai, vai izbrīvē laiku garīgās literatūras lasīšanai, vai veltī vairāk laika lūgšanai un apcerei?
 10. Vai svētdienā nenopūlies ar atliekamiem un noslinkotiem darbiem? Vai neslinko darba dienās?
 11. Vai tu nekavē darbu, melīgi attaisnojoties ar baznīcas apmeklēšanu?
 12. Vai tu veltī svētdienu arī fiziskai atpūtai, vai izbrīvē šo dienu ģimenei?

4.bauslis

Tev būs savu tēvu māti godāt, lai tev labi klājas
un tu ilgi dzīvo zemē, ko Tas Kungs tev dos

 1. Vai tu godā tēvu un māti?
 2. Vai neesi sitis tēvam un mātei?
 3. Vai neesi viņus apvainojis ar asiem vārdiem?
 4. Vai neesi viņiem darījis sāpes ar savu bezrūpību?
 5. Vai neesi par viņiem domājis ļaunu?
 6. Vai neesi tos atstājis bezpalīdzībā, vienus pašus?
 7. Vai tu lūdz viņiem piedošanu par apbēdinājumiem un apvainojumiem?
 8. Vai tu dzīvo saticībā ar visiem saviem ģimenes locekļiem?
 9. Vai tu rūpējies par saviem bērniem? Lūdz par tiem? Vai audzini tos kristīgā garā? Sūti svētdienas skolā? Vai pienācīgi rūpējies par viņu izglītību un veselību? Vai esi iecietīgs pret viņiem viņu dzīves izvēlē, pamācot tos lēnprātībā?
 10. Vai piemini tos, kas ir mūžībā ar aizlūgumiem dievkalpojumos un Mūžības svētdienā?
 11. Vai godā garīdzniecību?
 12. Vai aizlūdz par savu mācītāju un garīgajiem vadītājiem?
 13. Vai tu neaprunā savu mācītāju, garīgos vadītājus un neizplati nepatiesas baumas par viņiem?
 14. Vai tu lūdz par laicīgiem valdniekiem un vadītājiem? Vai tu neapsūdzi, nelādi tos?
 15. Vai tu godīgi izturies pret laicīgajiem priekšniekiem, tos aizmuguriski nekritizē un neaprunā?
 16. Vai tu cienīgi izturies pret gados vecākiem cilvēkiem? Vai neuzskati tos par dumjākiem viņu vecuma vājību dēļ?
 17. Vai neesi bijis neiejūtīgs pret saviem padotajiem?
 18. Vai tu neizrādi varu, izmantojot savu stāvokli?
 19. Vai tu lūdz par savu Tēviju? Par garīgo atmodu tajā un visā pasaulē?
 20. Vai tu nekautrējies no piederības savai tautai un valodai?
 21. Vai neesi bijis savas tautas, valodas un Tēvijas nodevējs?

5.bauslis

Tev nebūs nokaut 

 1. Vai neesi kādu nokāvis, sakropļojis?
 2. Vai neesi vainīgs kāda cilvēka nāvē – tieši vai netieši?
 3. Vai neesi kādu sitis, izvarojis?
 4. Vai neesi iznīcinājusi bērna augli ar abortu? Vai neesi pamudinājis vai piespiedis uz nedzimuša bērna iznīcināšanu kādu citu?
 5. Vai tavas rīcības dēļ kāds nav zaudējis dzīvību? Vai neesi pakļāvis kādu dzīvības briesmām (piem., nerūpējoties par pienācīgiem darba apstākļiem)?
 6. Vai neesi bijis nolaidīgs pret smagi slimu cilvēku?
 7. Vai neesi pārsniedzis pašaizsardzības robežas un nodarījis otram sāpes, miesas bojājumus, vai pat nogalinājis, sevi aizstāvot?
 8. Vai neesi kādu nolādējis?
 9. Vai neesi ar savu rīcību pavedinājis uz grēku?
 10. Vai neesi kūdījis savu tuvāko naidoties vai atriebties?
 11. Vai neesi iecirtīgs, spītīgs, nepakļāvīgs, rupjš?
 12. Vai izrādi žēlastību tiem, kas cietuši, vai sniedzi pirmo palīdzību?
 13. Vai tu piedod tādam, kas lūdz piedošanu?
 14. Vai tu neapdraudi savu veselību un dzīvību ar kaitīgiem ieradumiem un kaislībām – smēķēšanu, alkohola lietošanu, narkotikām, azartspēlēm utt., dzīvību apdraudošiem izklaides un sporta veidiem (t.s. “ekstrēmiem”?)
 15. Vai tu nevajadzīgi nepārpūlē sevi?
 16. Vai tu neizvairies un nekavējies apmeklēt ārstu, kad esi slims? Vai nedomā, ka kristietim saņemt medicīnisko palīdzību ir grēks?
 17. Vai neesi mēģinājis izdarīt pašnāvību, vai nenomokies ar pašnāvības domām?
 18. Vai tu rūpējies par savu pestīšanu, kopjot savu garīgo dzīvi?
 19. Vai nesi mocījis dzīvniekus, postījis dabu, dedzinājis sausu zāli līdz ar dzīvo radību tajā, dedzinājis mežu?

6.bauslis

Tev nebūs laulību pārkāpt

10.bauslis

Tev nebūs iekārot savā tuvākā sievu, kalpu, 
kalponi, lopu, nedz ko citu, kas tam pieder

 1. Vai neesi pārkāpis laulību?
 2. Vai nedzīvo pirmslaulības dzimumdzīvi?
 3. Vai neļaujies nešķīstām iekārēm un to apmierināšanai – masturbācijai u.c.?
 4. Vai neesi saistīts pretdabiskās iekārēs – homoseksuālismā, lesbismā, pedofīlijā, sodomijā, nekrofīlijā utt.?
 5. Vai cīnies ar nešķīstām domām un iekārēm, vai novērsies no tām, neļaujot iekārēm nemitīgi piepildīt tavu prātu un locekļus, vai lūdz Dievu un gavē, lai tās pārvarētu?
 6. Vai novērsies no erotiska un pornogrāfiska satura attēliem, žurnāliem, filmām, literatūras, izklaides vietām, kur popularizē izlaidību un netiklību?
 7. Vai izvairies no seksuāli pavedinošiem apstākļiem un situācijām?
 8. Vai tavs apģērbs nav pavedinošs, pārlieku atkailinot augumu?
 9. Vai savā uzvedībā un izturēšanās manierēs neesi divdomīgs, vai nerunā divdomības, neķītrus jokus, vai nedziedi piedauzīga satura dziesmas?
 10. Vai “ticīgs būdams”, nedzīvo Baznīcas nesvētītā laulībā?
 11. Vai neesi vainīgs asinsgrēkā?
 12. Vai nedomā, ka dzīvojot šķīstu dzīvi, laupi sev dzīves prieku? 

7.bauslis

Tev nebūs zagt

9.bauslis

Tev nebūs iekārot sava tuvākā namu 

 1. Vai neesi laupījis, zadzis, krāpis tirgojoties, mānījies ar naudu un citām vērtībām, ņēmis “kukuļus”?
 2. Vai neesi zadzis baznīcā, lūdzis ziedojumus, spekulējot pie ticīgo sirdsapziņas?
 3. Vai neesi viltojis naudu?
 4. Vai neesi nodarbojies ar marodierismu?
 5. Vai zinādams, neesi iegādājies zagtas mantas?
 6. Vai esi pārliecinājies, ka tavā īpašumā nav zagtu mantu?
 7. Vai neesi iznīcinājis sava tuvākā īpašumu, vai ar nolūku to bojājis?
 8. Vai neaizraujies ar azartspēlēm?
 9. Vai dod žēlastības dāvanas trūkumcietējiem?
 10. Vai tu neesi skops?
 11. Vai tu neapcietini sirdi, kad citiem ir vajadzīga tava palīdzība?
 12. Vai tu nesebo darbu?
 13. Vai tu nedzīvo uz citu rēķina?
 14. Vai esi atdevis parādus, ja tādi ir?
 15. Vai neesi nesaudzīgi izturējies pret svešām lietām?
 16. Vai tu nepieprasi dāvanas un citus nenostādi piespiedu ziedotāja lomā?
 17. Vai tu neesi izšķērdīgs līdzekļu izlietošanā?
 18. Vai tu esi palīdzējis savam tuvākam ar padomu, savu talantu, spējām?
 19. Vai tu neapskaud sava tuvākā bagātību, laimi, veselību, spējas un panākumus?
 20. Vai neesi sarūgtinājies, ja kādam klājas labāk nekā tev?
 21. Vai neesi ilgojies pēc sava tuvākā neveiksmēm un nelaimes?

8.bauslis

Tev nebūs dot nepatiesu liecību pret savu tuvāko 

 1. Vai neesi kalpojis melu tēvam Sātanam ar atklātu, zemisku, nepatiesu liecināšanu pret savu tuvāko?
 2. Vai neesi tiesājis un nosodījis citus? It īpaši neklātienē, aizmuguriski, tiem nezinot?
 3. Vai centies runāt patiesību ar savu tuvāko?
 4. Vai neliekuļo, vai neesi glaimojis?
 5. Vai neesi baumojis, izplatījis nepārbaudītas ziņas?
 6. Vai pārliecinies par savu apgalvojumu drošību un patiesību?
 7. Vai neesi kārs ātri noticēt dažādām ļaunām un nekrietnām runām?
 8. Vai izvairies no tukšvārdības?
 9. Vai neapsmej citus, nekariķē tos? Vai neesi slēpis patiesību? Noklusējis tad, kad vajadzēja runāt? Vai neslēp melus un nepatiesību?
 10. Vai nepriecājies par otra neslavu, nevairo to?
 11. Vai rūpējies par otra reputāciju un noklusē to, kas varētu otra labo slavu un vārdu aptumšot?
 12. Vai nesteidzies secināt par kādiem cilvēkiem vai notikumiem, neiepazinis tos?
 13. Vai neesi noklausījies svešas sarunas, lasījis svešas vēstules, noskatījies atklāti vai slepus ainas un notikumus, kas uz tevi neattiecas? 

    Kuldīgas Sv. Katrīnas evaņģēliski luteriskā draudze 

 Iesūtīts: 2013.11.06 13:58
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »