Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
Grēksūdze un krusts

           GRĒKSŪDZE UN KRUSTS

Jo mums visiem jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā, lai ikviens saņemtu algu par to, ko miesā būdams darījis, vai labu, vai ļaunu. 2.Kor. 5:10

Mums visiem - kristiešiem, garīgajiem kalpotājiem, mācītājiem, būs jāparādās Kristus soģa krēsla priekšā - te ir runa par mūsu dzīvi šajā pasaulē un par Pastaro tiesu. Kristieša dzīve ir liecība par to, ko Dievs pie viņa ir darījis. Brāli un māsa, dzīvo ar nepārtrauktu atgādinājumu sev par Kristus soda krēslu un staigā tajā svētumā, ko Kristus tev ir sagādājis. 

Izplatīta lieta, kas kalpo vienīgi elles nodomiem, ir otra cilvēka miesīga tiesāšana. Ieņemot nepareizu attieksmi attiecībā pret citu personu, tu sāksi sekot velna garam, pie kam nav svarīgi, cik svētīts tu būtu. Tikko tas notiek, nekavējoties iznes to gaismā un saki: "Kungs, šajā vietā es esmu bijis vainīgs." Ja tu to nedarīsi, tava sirds viscaur nocietināsies. Viena no grēka sekām ir tā, ka mēs kļūstam uzņēmīgi pret to. Ne tika Dievs mūs soda par grēku - grēks pats nostiprinās grēciniekā un lieto to sev par līdzekli. Nekāda cīņa vai lūgšana vairs nebūs spējīga tevi apturēt darīt kādas nepareizas lietas; grēka alga būs tā, ka tu pakāpeniski ar to sasaistīsies, līdz beidzot nonāksi līdz vietai, kur vairs nebūsi spējīgs izšķirt, kas ir grēks. Nekāds spēks vai vara, izņemot spēku, kas nāk no piepildīšanās ar Svēto Garu, nebūs spējīgs izmainīt vai aizkavēt grēka seku iestāšanos.

Bet ja mēs dzīvojam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un Viņa Dēla Jēzus asinis šķīsta mūs no visiem grēkiem. 1.Jāņa 1:7

Daudziem no mums staigāšana gaismā nozīmē staigāšanu saskaņā ar tām prasībām, ko mēs esam uzstādījuši otrai personai. Šodien tik raksturīgais citus nosodošais farizejiskums nav mūsu liekulības izpausme, bet gan cilvēka apziņas nekontrolētība un pakļaušanās melu spiedienam.

Mūsu miesas vēlēšanās tiesāt karo pret garu, un gars karo pret miesu, sākot ar mūsu garīgās piedzimšanas mirkli, jo parasts cilvēks vai neticīgais miesīgumu uzskata par dabisku stāvokli. Kristietī miesīguma sajūta provocē bezspēcību un bailes. Apustulis Pāvils teica:

Bet es saku: staigājiet garā, tad jūs miesas kārību savaldīsiet. Gal. 5:16

Vai ir lietas, kuras tu nevari ciest un viegli topi sarūgtināts? Varbūt Bībelē tu redzi patiesības un dievkalpojumā dzirdi lietas, kas tevī nekavējoties pamodina naidu vai rūgtumu? Ja tas ir tā, tad vari teikt: lūk, pierādījums tam, ka es joprojām esmu miesīgs! Ja tevī attīstās svētošanās process, tevī nepaliks ne pēdas no šāda veida miesīguma. Ja Dieva Gars tevī norāda ko nepareizu, Viņš tev neliks neko izmainīt; Viņš vienīgi aicinās tevi pieņemt patiesības gaismu, bet tad Viņš pats to nokārtos caur tavu grēknožēlu un piedošanu. Gaismas bērns izsūdzēs grēku nekavējoties un Dieva priekšā nostāsies pilnīgi atvērts.

Svētais Gars sniedz pārliecību par grēku un mudina tevi izsūdzēt to, ko esi darījis nepareizi; un Dievs to vairs nepieminēs. Taču, ja tu vēlies pierādīt savu paštaisnību, tu par sevi sniedz liecību kā par tumsas bērnu. Dieva likumi ir nemainīgi un cilvēkam nav iespējams no tiem izbēgt. Jēzus mācība parasti ielaužas tieši mūsu būtībā.

Esi labprātīgs savam pretiniekam bez kavēšanās, kamēr ar viņu vēl esi ceļā, ka pretinieks tevi nenodod soģim, un soģis tevi nenodod sulainim un tevi neiemet cietumā. Patiesi, es tev saku, tu no turienes neiziesi, kamēr nenomaksāsi pēdējo artavu. 
Mateja Ev. 5:25-26

Tas nozīmē - ja tu zini, kas tev jādara, dari to tagad. Dari to ātri. Ja tu to nedarīsi, sāks darboties neizbēgams process, līdz nebūsi nomaksājis pēdējo santīmu - sāpēs, ciešanās, agonijā. Vēlēšanās pārliecināties, ka pretinieks ievēro visas manas tiesības, ir dabiska lieta. Bet Jēzus saka, ka mūžības priekšā ir ārkārtīgi svarīgi, lai es savam pretiniekam būtu nomaksājis to, ko viņš no manis prasa. No mūsu Kunga skatu punkta raugoties, nav tik svarīgi tas, vai es tieku apkrāpts, vai nē, cik tas, ka es nevienu neapkrāpju. Vai es cīnos, lai aizstāvētu savas paša tiesības; vai arī maksāju to, kas man, skatoties no Jēzus Kristus skatu punkta, būtu jādod? Dari to ātri - nogādā sevi līdz tiesai tagad. Morālās un garīgās lietās tev jārīkojas nekavējoties. Ja tu to nedari, neizbēgamais un nežēlīgais process sāks tevī darboties.

Dievs ir gatavs savu bērnu darīt tik šķīstu, tik tīru un baltu kā tikko uzkritušu sniegu. Kamēr tevī joprojām ir nepaklausība vienalga kādā Viņa mācības punktā, Viņš atļaus Svētajam Garam lietot jebkuru iespējamu procesu, lai mūs novestu atpakaļ paklausībā. Fakts, ka cenšamies pārbaudīt un pierādīt, ka mums tomēr ir taisnība, gandrīz vienmēr ir skaidra zīme, ka vienā vai otrā vietā esam nepaklausīgi. Ne bez iemesla Dieva Gars tik stingri mums piekodina palikt gaismā un neiziet no tās.

Bet šī ir tā tiesa, ka gaisma nākusi pasaulē, bet cilvēkiem tumsība ir bijusi mīļāka par gaismu, tāpēc, ka viņu darbi bija ļauni. Jo ikviens, kas dara ļaunu, ienīst gaismu un nenāk pie gaismas, lai viņa darbi netiktu atklāti. Bet kas dara patiesību, nāk pie gaismas, lai būtu redzami viņa darbi, ka tie Dievā darīti.  Jāņa Ev. 3:19-21

Mums ir viegli iedomāties, ka reiz savā dzīvē pēkšņi atradīsimies Debesu valstībā un būsim tai pilnīgi sagatavoti, bet sagatavošanās nenotiek vienā mirklī. Tas ir nepārtraukts process. Ir bīstami apsēsties un kļūt apmierinātam par savu šodienas pieredzes līmeni. Kristīgā dzīve prasa sagatavošanos un vēlreiz sagatavošanos.

Upurēšanās jēdziens mums liekas viegli saprotams - Kristus mirst par mūsu grēkiem. Cilvēciski Jēzus mūs piesaista ar varonīgumu, bet lai mūs pārbaudītu kā savus sekotājus, Viņš saka: "Noej un izlīgsti papriekšu ar savu brāli…" Mateja ev. 5:24, un tas negaidīti izpēta mūsu kristīgā entuziasma patiesīgumu. Sagatavošanās ceļš ir atļaut Dieva vārdam sevi cieši izmeklēt. Lieta, kuru Svētais Gars tevī atklās, būs tā tava daba, kas nekad nespēs būt Viņa kalpošanā. Un vienīgi Dievs ir spējīgs atklāt šo dabu tevī.

Vai tevī ir kaut kas, ko tu vēlies paslēpt no Dieva? Ja tu ko slēp, atļauj Dievam ar savu gaismu tevi izmeklēt. Ja tavā dzīvē ir kāds grēks, nepieņem to kā faktu - izsūdzi to. Nekad necenties ignorēt pārliecību, ko tev dod Svētais Gars. Ja Viņam ir pietiekoši svarīgi kaut ko atklāt tavam prātam, tā ir vienīgā svarīgā lieta, ko Svētais Gars tevī ir atklājis un kas tev jāzin. Tu meklēji savā dzīvē kādas lielas lietas, ko atstāt, bet Dievs tev stāsta par pavisam niecīgu sīkumu, no kura tev jāatbrīvojas. Bet šis sīkums ir ietīts tavā stūrgalvībā un tu saki: "Es netaisos zaudēt tiesības pašam uz sevi! Tas ir tīrais sīkums!" Tomēr tā ir vienīgā lieta, ko Dievs vēlas, lai tu atstāj, ja vēlies būt par Kristus mācekli.

Draudze ir Kristus Miesa, kas aicināta uz pestīšanu jau tagad, šajā pasaulē, lai Dievs to ievadītu mūžīgajā dzīvē kopā ar Viņu. Kristus atnāca, lai dāvātu jaunu, laimīgu dzīvi kopā ar Svēto Garu, kurš mājo mūsu sirdīs. Tāpēc Baznīca ar grēksūdzi un Sakramentiem dziedina katru cilvēku, kas Viņu pieņem, dziedina cilvēka dvēseli, jūtas un miesu. Baznīca grēku salīdzina ar Kristus Miesas locekļu slimību, grēksūdzi un sakramentus - ar tās ārstēšanu. Vissmagākā slimība ir tā, kas uzbrūk kādam miesas loceklim un to nošķir no galvas vai sirds; ja smadzeņu raidītie nervu impulsi to nesasniedz, miesas loceklis ir paralizēts; ja asinis, kas plūst no sirds, nenonāk līdz kādam orgānam, sākas gangrēna. Līdzīgi ir tad, ja kristietis vairs neuztver sava Kunga gribu, - tad viņš nezina ko darīt un viņa dzīve zaudē jēgu. Kad cilvēks vairs nepieņem no Svētā Gara plūstošo mīlestības un dzīvības straumi, tad viņš ir kā sapuvis; viņa personība degradējas, līdz cilvēks zaudē prātu.

Palīdzību un dziedināšanu mēs varam saņemt vienīgi no Jēzus Kristus. Svētā Gara spēkā caur grēksūdzi un sakramentiem Kristus dziedinošā roka pieskaras cilvēkam, kurš atgriežas pie Viņa, lūdzot Tēva žēlsirdību, un tad, saņēmis no Dieva piedošanu un atbrīvošanu no grēkiem, dziedinātais grēcinieks tiek no jauna iekļauts Baznīcas - Kristus mistiskās Miesas dzīvē. Grēcinieks tagad ir kļuvis "baltāks par sniegu". 
Tad nāciet, turēsim tiesu, saka Tas Kungs. Kaut jūsu grēki būtu sarkani kā asinis, tomēr tie paliks balti kā sniegs; kaut arī tie būtu kā purpurs, tomēr tie kļūs balti kā vilna.
Jesajas 1:18

Sv. Sīrijas Īzāks, 7.gs. mūks, teica: "Sauja smilšu, iemesta milzīgā okeānā, lūk, kas ir visas radības grēks, salīdzinot ar Dieva žēlsirdību."

Tādēļ Baznīcā mācītāji, sludinātāji, evaņģēlisti, kristieši kalpo kā biktstēvi. Biktstēvs reizē ir tiesnesis, ārsts, skolotājs, tēvs. Biktstēvs ir Dieva piedošanas kalps, nevis kungs, tāpēc, ka pilda Dieva uzdevumu: turpina Dieva žēlsirdības darbu, rīkojoties Kristus vārdā Svētajā Garā.

Atbrīvošanas no grēkiem mērķis ir cilvēka svētdarīšana un pestīšana, kā arī Dieva godināšana un slavēšana. Tāpat kā sakramentos, te ir divi virzieni: no augšas lejup un no lejas augšup. Pirmais ir pestījošais jeb soterioloģiskais virziens - Dievs Tēvs caur Jēzu Kristu Svētajā Garā svētdara cilvēkus;  otrais ir kalpojošais virziens - cilvēks pievēršas Dievam Tēvam caur Jēzu Kristu Svētajā Garā.

Grēksūdzē ir nepieciešams Dieva vārds, jo:

1.   Dieva vārds palīdz pazīt grēku. Grēks vispirms ir apvainojums Dievam.  Pilnīga grēku pazīšana nav tikai to nosaukšana saskaņā ar sirdsapziņas izmeklēšanu, bet grēka nodarītā ļaunuma pazīšana un atzīšana.

2.   Dieva vārds aicina atgriezties. Cilvēkā, kurš patiesi nožēlo grēkus, notiek metanoia, līdzšinējās domāšanas un vērtēšanas maiņa, rodas stipra vēlēšanās dzīvot saskaņā ar Kristus mācību.

3.   Dieva vārds aicina paļauties uz Dieva žēlsirdību. Dieva mīlestība ir pārāka par katru grēku un cilvēcisko vājību. Ar Bībeles liecību tā nonāk līdz sirdij, kas sevī uzņem Dieva mīlestību, lai piedotu, upurētos, augšāmceltos dzīvībai, dziedinot grēka radīto postu.

Biktstēvam jādzīvo ciešā vienībā ar Svētajiem Rakstiem, bieži jālasa, jāapcer, jālūdzas un jāīsteno Dieva vārds savā dzīvē, jo sena paruna saka: "Tu nevari otram dot to, kā pašam nav."

Psalmi 51; 103; 116

Izmantotā literatūra:

1.    Osvalds Čembers, "Katru dienu Viņa godībai", 
© "Viņa Vārds Manī", 2001

2.    Ejiet Un Māciet, reliģiski izglītojošs žurnāls, 
2/2002 (32), Rīgas metropolijas Romas katoļu Garīgais seminārs
 

 Iesūtīts: 2013.11.06 14:02
Tavs komentārs:
Vārds:*
E-pasts:*
aplūkot atsauksmes (0)
   Kontaktiem

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes mācītājs
Valters Ozoliņš
 +371 29110252
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas prāvesta iecirkņa vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv


Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »