Sākums
 Draudzes aktualitātes
 Dievkalpojumi
 Draudzes pasākumi
 SPREDIĶI - LASĪŠANAI
 Bībeles stundas
 Jauniešu vakari
 Vīru vakari
 Kristības Sakraments; bērnu kristība
 Svētdienas skola
 Iesvētāmo mācības
 Koncerti un muzicēšana
 Liturģiskais ansamblis
 Laulības
 SVĒTDARBĪBAS
 MĒS TICAM! MĒS KALPOJAM!
 Lūgšanas
 Svētrunas
 Teoloģiski raksti
 Ziedojumi draudzei
 Fotogalerija
 Vēsture, sākot ar 1252.g.

 

 

Meklēšana

 
 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes

DIEVKALPOJUMI UN PASĀKUMITas, Kas sēdēja goda krēslā, teica:
“Redzi, visu Es daru jaunu."

Jāņa Atklāsmes grāmata 21:5


KULDĪGAS SV. KATRĪNAS BAZNĪCA
LŪDZAM IEVĒROT IZMAIŅAS SVĒTDIENAS DIEVKALPOJUMA LAIKĀ! 

TURPMĀK DIEVKALPOJUMI SVĒTDIENĀS SĀKSIES PLKST. 14.00
VISI DIEVKALPOJUMI AR SVĒTO VAKARĒDIENU

TREŠAJĀ MĒNEŠA SVĒTDIENĀ DIEVKALPOJUMS ĢIMENĒM UN BĒRNIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU PLKST. 13.00; DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU PLKST. 14.00 

PATEICĪBASirsnīgs paldies Liepājas diecēzes bīskapam Hansam Martinam Jensonam, palīgbīskapam Uldim Gailītim, dekānam Pēterim Kalkam, prāvestiem Guntim Apriķim un Aināram Jaunskalžem, mācītājiem Raimondam Mežiņam, Aivaram Kaņepam, Elmāram Derzāvim, Mārtiņam Burke-Burkevicam, diakonam Uldim Žabrim, evaņģēlistei Agritai Staško, žurnāla Svētdienas Rīts redaktorei Ingai Rečai, Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes priekšniecei Ainai Birzei, draudzes padomei un darbiniekiem, draudžu priekšniekiem un sveicējiem no Kuldīgas Sv. Annas, Kabiles, Vārmes Sv. Miķeļa, Usmas Sv. Pētera, Kuldīgas prāvesta iecirkņa un Liepājas diecēzes draudzēm manas dzīves 70, kalpošanas Latvijas evaņģēliski luteriskajā Baznīcā 41 un Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzē 35 gadu emeritūras dievkalpojumā sestdien, 3. februārī Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā! 

Paldies par labajiem, uzmundrinošajiem, pateicības pilnajiem vārdiem un apsveikumiem! Paldies par ziediem un brīnišķīgajām dāvanām! 

Īpaša pateicība manai mīļotajai sievai Rūtai Pirro par ļoti laimīgiem, mīlestības, ticības un miera pilniem 12 laulības dzīves gadiem! 

Paldies visiem sveicējiem, kas mani apsveica elektroniski - Facebook, WhatsApp, Messenger, īsziņās un telefona zvanos! Paldies manam mīļajam draugam, emeritētajam prāvestam Modrim Plātem par apsveikumu! Piedodiet, ja par manu emeritūras dievkalpojumu uzzinājāt par vēlu - tikai dienu pirms tā! Tas nebija atkarīgs no manis.

Paldies par Jūsu mīlestību, patiesumu, kalpošanas prieku un ticības spēku! Paldies par pravietojumiem un aicinājumiem kalpot! Atsaukšos visiem Jūsu aicinājumiem un turpināšu kalpot, cik mūsu vienīgais Kungs, Visuvarenais Dievs man būs vēlējis! Mūsu kopīgais dzīves uzdevums ir pasludināt dzīvības Evaņģēliju - pestīšanu mūsu Kungā Jēzū Kristū, Svētā Gara dāvanās, kalpot ar Dieva Vārdu un Sakramentiem! 

Zemu noliecos Dieva un Jūsu priekšā! Es Jūs ļoti mīlu!

Lai Dievs Jūs svētī!

SOLI DEO GLORIA!

Vikārs, emeritētais mācītājs Viesturs Pirro

Foto: Rūta Pirro. Jeruzāleme, Israēla, skats no Olīvkalna.

ATSĀKAM DIEVKALPOJUMUS AR SVĒTO VAKARĒDIENU 

TREŠDIENĀS plkst. 18.00 DRAUDZES NAMĀ
 
Trešdienas dievkalpojumus vada vikārs, emeritētais mācītājs Viesturs PirroBĪBELES STUNDAS CETURTDIENĀS

17.30 - 18.30 draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31

Pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļa 

Bībeles stundas vada vikaŗs, emeritētais mācītājs Viesturs Pirro

VISI AICINĀTI UZ BĪBELES STUNDĀM!

Lūgsim par Ukrainas brīvību, lai Dievs svētī un sargā visus, kas iet cīņā pret Putina asiņainā režīma okupācijas karaspēku, aizstāvot savu valsti un tās tiesības pašai lemt savu nākotni! Lūgsim, lai mitas nevainīgu cilvēku slepkavošana un asinsizliešana un nepārtraukti kara noziegumi! Lai Ukrainas brīvību nesabradā krievu okupanta zābaks! Lai Ukrainas karaspēks un tauta satriec okupantus, šo velna armiju! Par brīvu Ukrainu brīvā pasaulē, kurā nevalda prātu zaudējuši diktatori ar savām citu tautu un zemju paverdzināšanas un izlaupīšanas murgainajām ambīcijām! Lūgsim, lai Krievija atbrīvojas no velnišķīgā, necilvēcīgā Putina režīma! Miers un labklājība Ukrainai un visai pasaulei!
DIEVS, SVĒTĪ UKRAINU! DIEVS, SVĒTĪ LATVIJU! DIEVS, SVĒTĪ VISUS, KAS PALĪDZ UKRAINAI TĀS SVĒTAJĀ CĪŅĀ!


DIEVKALPOJUMI UN KALPOŠANA KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ
DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2024. g. FEBRUĀRĪ UN MARTĀ

CETURTDIENA, 29. februāris

BĪBELES STUNDA DRAUDZES NAMĀ 17.30 - pravieša Jesajas grāmatas 53. nodaļaDzīvības vārds februārim:

Visi Dieva iedvestie Raksti ir noderīgi mācībai, grēka atmaskošanai, labošanai, audzināšanai taisnīgumā, lai Dieva cilvēks kļūtu pilnīgs un būtu sagatavots ikvienam labam darbam.


Apustuļa Pāvila 2. vēstule Timotejam 3:16-17

‌‌DIEVKALPOJUMI, BĪBELES STUNDAS UN JAUNIEŠU VAKARI KULDĪGAS SV. KATRĪNAS DRAUDZĒ 2024. g. MARTĀ


‌‌PIEKTDIENA, 1. marts
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā
‌ 

OCULI, TREŠĀ GAVĒŅA LAIKA SVĒTDIENA, 3. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā


TREŠDIENA, 6. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  draudzes namā


CETURTDIENA, 7. marts

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā
PIEKTDIENA, 8. marts
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā
‌ 

LAETARE, CETURTĀ GAVĒŅA LAIKA SVĒTDIENA, 10. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā


TREŠDIENA, 13. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  draudzes namā


CETURTDIENA, 14. marts

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā 
PIEKTDIENA, 15. marts
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā
‌ 

JUDICA, PIRMĀ CIEŠANU LAIKA SVĒTDIENA, 17. marts

DIEVKALPOJUMS ĢIMENĒM UN BĒRNIEM AR SVĒTO VAKARĒDIENU  13.00  baznīcā

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā


TREŠDIENA, 20. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  draudzes namā


CETURTDIENA, 21. marts

BĪBELES STUNDA  17.30  draudzes namā
PIEKTDIENA, 22. marts
  
JAUNIEŠU VAKARS  19.00  draudzes namā

‌ 

PALMARUM, PŪPOLU SVĒTDIENA, 24. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  14.00  baznīcā 


TREŠDIENA, 27. marts  

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  draudzes namāVIRIDIUM, ZAĻĀ CETURTDIENA, 28. marts

DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  baznīcā
PASHA, LIELĀ PIEKTDIENA, 29. marts
  
DIEVKALPOJUMS AR SVĒTO VAKARĒDIENU  18.00  baznīcā

‌ 

SABBATUM SANCTUM, KLUSĀ SESTDIENA, 30. marts
  
GRĒKSŪDZES DIEVKALPOJUMS  18.00  baznīcā
KRISTUS AUGŠĀMCELŠANĀS SVĒTKI, LIELDIENAS, SVĒTDIENA, 31. marts

DIEVKALPOJUMS AR LIELDIENU PROCESIJU UN SVĒTO VAKARĒDIENU  07.00  baznīcā Dzīvības vārds martam:

Ienākušas kapā, tās ieraudzīja baltās drānās tērptu jaunekli sēžam labajā pusē, un tās izbijās. Bet viņš tām sacīja: "Nebīstieties! Jūs meklējat Jēzu, Nācarieti, krustā sisto, Viņš ir augšāmcēlies, un Viņa šeit nav. Redziet, vieta, kur tie Viņu nolika. Bet ejiet un pasakiet to Viņa mācekļiem un Pēterim: Viņš pirms jums aizies uz Galileju; tur jūs Viņu redzēsit, kā Viņš jums ir sacījis."

Marka Evaņģēlijs 16:5-7
‌‌‌LIEPĀJAS DIECĒZES VĒSTIS 1. - 7. numurs pieejams draudzes namā Kuldīgā, Baznīcas ielā 31 

Lasiet, sekojiet jaunumiem un aktualitātēm mūsu diecēzē!‌Mācītāja Viestura Pirro emuāra adrese:


‌Ekspozīcija Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā: 
Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatasAutors - Livars Jankovskis  

...Viņa dzejoļos jutāmies tuvu Dieva iedvesmotai pagātnei, tagadnei un nākotnei, jo šajā dzejā Dieva mīlestība savieno Dzimtenes mīlestību ar mīlestību uz savu tuvāko, un šī pārliecība dod cerību dzīvot gara tuvībā ar saviem tautiešiem un saviem līdzcilvēkiem.

 /Mācītājs Dr. Arvīds Ziedonis, Mīlenbergas koledžas emeritus profesors/

 Livara Jankovska dzimtā pilsēta – Kuldīga no 1951. gada 11. aprīļa.

Dzīvo un strādā Rīgā. Režisors – pedagogs.

Par piederīgu uzskata sevi Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzei, kurā arī kristīts un iesvētīts.

Ceļojošās izstādes “Latvijas dievnami” un daudzu citu Kristīgās tematikas izstāžu autors. Raksta esejas, epifānijas, miniatūras, dzeju.

To varat lasīt izdevumos: “Viss ir tik tuvu”, “Tu gaidi vēju…”, “Trešais vārds”, “Trešais vārds (turpinājums)”, “Vējš aiznesīs…”,“Starp savējiem”, “Ar uzrakstītu vārdu”.

Septiņpadsmit gadu laikā izstādes ir bijušas apskatāmas vairāk kā 300 Latvijas pilsētās, lauku apdzīvotās vietās, skolās, muzejos, pansionātos, slimnīcās, uzrunājot aptuveni 950 tūkstošus cilvēku. Ekspozīcijas par Latvijas dievnamiem ir uzrunājušas cilvēkus arī Dānijā un divas reizes Amerikas Savienotajās Valstīs.

No 2012. gada Kuldīgas Sv. Katrīnas baznīcā iekārtota ekspozīcija, kurā apskatāmas no 1685. g. līdz mūsu dienām latviešu valodā izdotās Bībeles, dziesmu, sprediķu un lūgšanu grāmatas.

Livars Jankovskis jau vairāk kā trīsdesmit gadus tiekas ar skolu jaunatni un cilvēkiem, kuri mīt pansionātos, bērnu namos, internātskolās, armijas daļās, arī dažādās vasaras nometnēs. Un vienmēr tā ir bijusi saruna par būtisko – no kurienes tu nāc, uz kurieni tu ej un kāda jēga ir tavam gājumam virs zemes.

 Livars Jankovskis: www.livars.lv

http://www.livars.blogspot.com/

ABONĒJIET MŪSU BAZNĪCAS IZDEVUMU ŽURNĀLU

SVĒTDIENAS RĪTS‌ŽURNĀLS PAR TAVU TICĪBU

Iznāk kopš 1920. gada janvāra, reģ. Nr. 000702015

Abonēšanas indekss: 1095

Iznāk reizi mēnesī

Turpinām ziedojumu vākšanu žurnāla izdošanai! Ziedojumus lūdzam pārskaitīt: 

SIA IHTIS, Reģ. Nr. 40003417337

SEB banka Vecrīgas filiāle, kods: UNLALV2X, konta nr. LV33UNLA0001900469704 ar norādi Žurnāla "Svētdienas Rīts" izdošanai

PATEICAMIES PAR JŪSU ATBALSTU!

LATVIJAS EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀS BAZNĪCAS IZDEVNIECĪBA SIA IHTIS, reģ. Nr. 000341733

Redakcijas adrese: Mazā Pils iela 4, Rīga LV 1050

Redaktore Inga Reča, tālr. +371 26459800

Mājas lapa – www.svetdienasrits.lv

e – pasts: svetdienasrits@lelb.lv

Aicinām Tevi kļūt par regulāru “Svētdienas Rīta” lasītāju, abonējot žurnālu nākamajam gadam!


   KontaktiemKuldīgas Sv. Katrīnas draudzes vikārs, emeritētais mācītājs
Viesturs Pirro
 +371 22328283
sv.katrina@e-apollo.lv ; vipirro@inbox.lv ; viesturs.pirro@lelb.lv


 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes padomes priekšsēdētāja
Aina Birze, dzimusi Sprince

+ 371 22328334
sv.katrina@e-apollo.lv
Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes lietvede
Gunta Birze
+371 22329171
sv.katrina@e-apollo.lv ; birzegunta@inbox.lv                      

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes diakonijas vadītāja Ramona Lurina + 371 26594852 sv.katrina@e-apollo.lv ; ramonapirtniece@inbox.lv 

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes Svētdienas skolas vadītāja
Dace Blūma
+371 26009082

blima@inbox.lv ; sv.katrina@e-apollo.lv

Kuldīgas Sv. Katrīnas draudzes jauniešu darba vadītāja
Liene Blūma
+371 26430628
liene_bluuma@inbox.lv

Copyright 2006; Created by MB Studija »